Holiadur Menter Gymunedol Credu (Gofalwyr Powys)

Dweud eich Dweud

Go to the Credu website

Mae eich cyfraniad yn hollbwysig fel rhan o'n hymchwil a'n datblygiad, ac rydym yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ac awgrymiadau ynglyn â sut y gallen ni wneud i hyn ddigwydd yn eich ardal chi. 

Cymerwch ran yn eich Harolwg Ar-lein yma

Cefndir

Mae Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys gynt) wedi bod yn cynorthwyo Gofalwyr ar hyd a lled Powys ers 2003, ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda 3,000 ofalwyr ar hyd a lled y sir.

Gallwn oll fod yn Ofalwyr ar wahanol adegau o'n bywydau, felly mae hi'n gwneud synnwyr i ni wneud yr hyn a allwn i'n helpu ein gilydd.

Yn Credu (www.credu.cymru), credwn fod gormod o ofalwyr ymroddedig wedi llwyr ymlâdd, yn treulio amser ar eu pennau'u hunain yn ddianghenraid, heb ddigon o gyfleoedd hamdden a hunanfynegiant hanfodol. Rydym yn benderfynol o fynd i'r afael â hyn, ond sylweddolwn nad oes modd gwneud hyn ond mewn cysylltiad â Gofalwyr a'u cymunedau.

Fis Gorffennaf 2016, agorodd Credu ein siop elusen a'n canolfan gymunedol gyntaf un ym  Machynlleth. Rydym bellach yn cynllunio i ddatblygu canolfan(nau) neu fenter gymunedol/mentrau cymunedol ychwanegol ger pob anheddiad allweddol lle mae ein staff yn gweithio, a lle gall gofalwyr lleol a'u cyfeillion a'u cymdogion ddarganfod lle croesawus i gyfarfod, mwynhau paned a sgwrs, cynnig cymorth a rhannu profiadau. Hoffen ni weld cymdogion yn ein cymunedau lleol yn ymgysylltu ac yn helpu'igilydd.