Ymarfer ar y Gyllideb - Cwestiynau Cyffredin

Budget banner

Pam mae’n rhaid i’r cyngor sir arbed £22m?

Mae setliad cyllidebol y Cyngor yn parhau i gael ei effeithio'n andwyol gan fesurau caledi Llywodraeth y DG i leihau gwariant cyhoeddus er mwyn mynd i'r afael â dyledion y DG.  Mae'r cyngor wedi cael llai o gyllid gan y Llywodraeth am nifer o flynyddoedd ac mae'r gostyngiad yma'n parhau.  Mae'n rhaid i'r Cyngor gosod cyllideb gytbwys ac felly bydd angen rhagor o arbedion i wneud hyn.

Beth yw cyllideb gyflawn y cyngor?

Cyllideb flynyddol y cyngor, yn cynnwys ysgolion, yw £237m gydag oddeutu 72% yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru.

A all y cyngor godi treth y cyngor?

Mae treth y cyngor yn cael ei osod gan y cyngor ac mae’r dreth tua 28% neu £67m o gyllid cyffredinol y cyngor.  Byddai’n rhaid i dreth y cyngor godi o dros 30% y flwyddyn i gyrraedd y targed hwn.

A yw’n bosibl torri nifer y cynghorwyr sir?

Ni all y cyngor newid nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli’r sir; y Comisiwn Ffiniau sydd â’r awdurdod i dorri nifer y cynghorwyr.  

A all y cyngor torri nifer yr uwch swyddogion?

Mae’r cyngor yn adolygu rolau a chyfrifoldebau pob aelod o staff fel rhan o’i ymateb i’r gyllideb.

A yw’n bosibl cwtogi nifer y staff mae’n ei gyflogi?

Mae’r cyngor yn adolygu rolau a chyfrifoldebau pob aelod o staff fel rhan o’i ymateb i’r gyllideb.  Mae nifer y staff wedi cael ei gwtogi o 10 y cant yn y blynyddoedd diweddaf a bydd y broses honno’n parhau fel rhan o’r ymateb i’r gyllideb.  Mae'r Cyngor yn parhau i edrych ar ddulliau mwy effeithlon o weithio.

A oes rhaid i’r cyngor darparu’r holl wasanaethau?

Mae’n gyfrifoldeb cyfreithiol ar y cyngor i ddarparu rhai gwasanaethau megis addysg a gwasanaethau cymdeithasol tra bod eraill yn rhai dewisol.   Mae ychydig o hyblygrwydd gan y Cyngor o ran pa wasanaethau mae'n ei ddarparu ond y Cyngor sy'n penderfynu ar sut mae'r gwasanaethau'n cael eu cyflwyno.

A all y cyngor rhannu rhai gwasanaethau gyda sefydliadau eraill?

Mae’r cyngor yn gweithio gyda sefydliadau eraill megis Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a bydd y gwaith integreiddio hwnnw yn cynyddu dros y tair blynedd nesaf.  Mae’n debygol y bydd hyn yn rhan bwysicach o’n hagwedd tuag at ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol.

A all y cyngor ofyn i fusnesau dalu rhagor o dreth?

Nid Cyngor Sir Powys sy’n gosod y dreth fusnes.  Mae’r cyngor sir yn casglu trethi busnes ar ran Llywodraeth Cymru ac mae’r dreth yn cael ei hailddosbarthu trwy fformiwla.  Mae cyllid y cyngor yn cynnwys £39m o adenillion o drethi annomestig (trethi busnes).  Mae’r sir yn derbyn rhagor o gyllid o’r ffynonellau hyn na’r hyn mae’n ei gasglu.  

 

Draw i dudalen Efelychydd y Gyllideb