Her Gyllideb Powys

Y Diweddaraf: Sut y gwnaeth eich barn chi roi siâp ar y gyllideb derfynol.

Mae'r farn a fynegodd trigolion Powys wedi chwarae rhan allweddol yng nghyllideb derfynol y cyngor a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ddydd Iau 25 Chwefror 2016.

Bydd hyn yn arwain at arbedion o £10m yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17.       

Yn yr hydref, fe ofynnon ni i chi ystyried amrediad o gynigion i arbed tua £27m dros y tair blynedd ariannol nesaf. Ymhlith y rhain roedd cynigion megis casglu sbwriel bob pedair wythnos, codi oed derbyn plant i'r ysgol, lleihau nifer y llyfrgelloedd ar draws Powys, cynyddu cost prydau ysgol a thorri cymorth grant i grwpiau gwirfoddol.

Cafodd y trigolion gyfle i ystyried pob cynnig a'i ganlyniadau, ac yna dewis pa eitemau y byddent yn eu dewis i wneud yr arbedion angenrheidiol a mantoli'r arian a oedd ar gael. 

Bu bron i 500 o drigolion yn cwblhau'r ymarfer yma.  

Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i'ch barn yn ystod y flwyddyn ar gludiant a chasglu sbwriel wrth i ni lunio'r penderfyniadau terfynol ar arbedion yn y gyllideb.  

Lawrlwythwch yr adroddiad gyda'r prif ddarganfyddiadau - y prif ddarganfyddiadau yn sgil ymgysylltu ar y gyllideb, ymgynghori a chynnal ymchwil yn ystod 2014/15

Mae ‘Delib’ – y cwmni sy’n cynhyrchu’r efelychydd wedi creu stori fer am ddull Powys o weithio.  Gallwch weld y stori yma.

Fe ddwedoch chi:

Amddiffyn a chynnal gwasanaethau gan gynnwys cymorth cymunedol a seibiannau byr i blant ag anableddau.

D iogelu gwasanaethau i blant a allai fod mewn perygl ac y dylai'r awdurdod fod yn gofalu amdanynt.

Chwilio am arbedion mewn meysydd fel arlwyo a glanhau a gwasanaethau cymorth corfforaethol yn gyntaf.

Peidio â thorri cyllidebau cymaint nes y bydd anawsterau i gynnal gofynion statudol. Yn benodol, roedd y trigolion yma'n canolbwyntio ar Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd a gwasnaethau Cynllunio.

Lleihau nifer y cynghorwyr a'r uwch reolwyr. Mae gormod ohonynt.

Mae cludiant cyhoeddus yn hanfodol i gymunedau gwledig Powys.

Dim ond newydd gyflwyno casgliadau bob tair wythnos ydych chi.

 

 

 

 

Rydym wedi:

Cynnal y gyllideb ar gyfer seibiannau byr i blant ag anableddau.

Rhoi dwy flynedd o gyfle i'r Gwasanaethau Plant arbed arian, ond gofyn iddynt sicrhau bod cymorth i blant mewn perygl.

Cynyddu pris prydau ysgol a gofyn i ysgolion mwy gydweithio a darparu prydau i ysgolion llai er mwyn arbed arian.

Dechrau edrych ar sut i arbed arian trwy freinio cantîns y staff.

Ei gwneud yn gyfrifoldeb i'r ysgolion gyflogi eu staff glanhau eu hunain.

Diogelu'r cyllidebau ar gyfer Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd a'r gwasanaethau Cynllunio er mwyn sicrhau bod modd iddyn nhw gyflawni eu hymrwymiadau statudol i'r dyfodol.

Parhau i adolygu ac ailstrwythuro yn y cyngor er mwyn sicrhau nad ydym yn cyflogi gormod o uwch reolwyr. Y Comisiwn Ffiniau yw'r sefydliad sy'n pennu sawl cynghorydd sydd ymhob sir.

Cydnabod mai dim ond newydd ddigwydd mae'r newidiadau i gludiant cyhoeddus, ac nid ydym yn awyddus i leihau'r gwasanaethau ymhellach ar sail y sylwadau a dderbyniwyd trwy'r ymarfer ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd yr haf diwethaf.

Cydnabod bod y newid i gasglu sbwriel bob tair wythnos wedi bod yn anodd i rai trigolion, ac rydym yn awyddus i roi rhagor o amser i drigolion arfer â'r drefn bresennol a helpu a chynorthwyo'r rheiny sydd angen gwneud hynny i ailgylchu popeth a allant yn y dyfodol er mwyn lleihau swm y gwastraff sy'n mynd i'r safleoedd tirlenwi ac felly cyfarfod â'r targedau y mae Llywodraeth Cymru'n eu gosod. 

 

 

 

 

 

Budget banner

Nid wyf am ddefnyddio'r efelychydd ond rwyf am roi fy sylwadau? 

Ddim yn siwr a ydych am ddefnyddio'r efelychydd?  Oes gyda chi syniadau a sylwadau i'w cyfrannu?  Efallai bod y broses yn rhy anodd, neu efallai nad oes gennych yr amser yr hoffech i rannu eich barn?  

Mae croeso i chi anfon e-bost atom yn consultation@powys.gov.uk

Nid oes llawer o ddewis gyda ni o ran faint o arian sy'n rhaid i ni ei arbed ond mae gyda ni ddewisiadau am ymhle y byddwn yn dod o hyd i'r lefel hwn o arbedion.  

I geisio ei roi mewn persbectif mae £27m yn gyfwerth i'n gyllideb net gyfredol llawn ar gyfer gwasanaethau priffyrdd, cludiant ac ailgylchu.  Yn nhermau syml byddai hyn yn golygu na fyddai gasgliadau sbwriel neu wastraff, dim glanhau o'n strydoedd neu oleuadau stryd, dim gwaith cynnal a chadw o'n ffyrdd (felly rhagor o dyllau yn y ffordd), ac ychydig iawn, os unrhyw fysys yn y dyfodol.   

Ni fydd y senario uchod yn digwydd ond mae'n rhaid i ni ystyried yr holl wasanaethau ry'n ni'n ei ddarparu a blaenoriaethu'r rhai sydd y mwyaf a'r lleiaf pwysig. 

Ry'n ni wedi creu rhai cynigion ar gyfer arbedion sy'n dod i gyfanswm dros y £27m sydd ei angen mewn efelychydd o'r gyllideb.  Mae'n rhoi'r cyfle i chi ystyried pob cynnig a'r canlyniadau pe baent yn cael eu gweithredu.  Cymryd rhan. 


Beth ry'n ni wedi'i wneud yn barod?

Y llynedd trefnwyd digwyddiadau ar draws y sir i gasglu barn ar sut ac ymhle y byddai'n bosibl gwneud arbedion.  Mae'r farn honno wedi cael ei bwydo i mewn i'r broses hon.

Os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa 
darllenwch y datganiad i'r wasg diweddaraf yma.