Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gan fod yr ymgynghoriad bellach ar y gweill, rydym yn dechrau derbyn nifer o gwestiynau. Mae’n bosibl y byddwch yn cael y rhestr hon o Gwestiynau a Ofynnir yn Aml yn ddefnyddiol. Mae’r atebion yn rhai byr, ond mae llawer mwy o fanylion i’w cael yn y Ddogfen Ymgynghori Gryno a’r ddogfen Adolygu a Gwerthuso Opsiynau.

Mae’n rhaid i’r cyngor arbed miliynau o bunnoedd yn ei gyllidebau oherwydd y gwasgu ar wariant cyhoeddus. Hefyd teimlwn fod modd i ni ddarparu gofal dydd mewn dulliau eraill yn hytrach na thrwy ein canolfannau dydd presennol. Fodd bynnag, dylem nodi y byddai Opsiynau 2 a 3 yn golygu cau’r canolfannau, ond nid yw Opsiwn 1 yn golygu hyn.

Oes. Gallech anfon e-bost atom i consultation@powys.gov.uk neu anfon llythyr atom trwy’r post i Ymgynghoriad Gweithgareddau Dydd, d/o y Tîm Ymgynghori, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir,  Llandrindod, Powys LD1 5LG pe byddai’n well gennych chi wneud hynny. Neu os ydych yn dymuno anfon fideo, mae croeso i chi wneud hynny (gan ddefnyddio’r un manylion cysylltu).

Os ydych wedi’ch asesu fel rhywun ag angen cymorth penodol, na fyddwch. Mae gan y cyngor ddyletswydd gyfreithiol i ddiwallu’r anghenion hynny. Fodd bynnag, does yna ddim dyletswydd iddo wneud hynny trwy ddarparu canolfan ddydd.

Mae’r Trallwng wedi cwblhau un flwyddyn o gontract saith mlynedd. Ers yr adeg y cytunwyd ar y trefniant hwnnw, mae’r gyllideb ar gyfer gweithgareddau dydd wedi’i dorri ac nid yw’n bosibl darparu arian ar y lefel  yma mewn lleoedd eraill.

Na, nid oes penderfyniad wedi’i wneud. Bydd Cabinet y cyngor yn derbyn adroddiad ar yr hyn y mae trigolion Powys a budd-ddeiliaid eraill yn ei ddweud wrthym yn  ystod yr ymgynghoriad yma, ar ddiwedd y flwyddyn. Yna bydd yn rhaid iddyn nhw benderfynu ar y ffordd ymlaen.

Rydym eisoes yn gwneud hyn. Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn y setliad ariannol gwaethaf yng Nghymru ers sawl blwyddyn ac rydym wedi codi’r mater dro ar ôl tro gyda Llywodraeth Cymru. Yn ystod 2016/17 cawsom £1.9m ychwanegol. Fodd bynnag, mae angen i ni arbed rhyw £29.8m oddi ar y gyllideb erbyn 2020. (Mae ein cyllideb refeniw eleni yn £237m)

Rydym eisoes yn gwneud hyn.  Yn ogystal â holi barn pobl am y tri opsiwn, rydym  hefyd yn agored i glywed syniadau eraill ar gyfer darparu gweithgareddau dydd.

Na, ’dyw hyn ddim yn wir – rydym wedi edrych ar ein cyfraddau atgyfeirio i Ganolfannau Dydd Cyngor Sir Powys i Bobl H?n ar gyfer 2016 a dim ond un canolfan sydd wedi colli mwy o gleientiaid nag a ddaeth i mewn. Dyma’r ffigyrau:-

  • Canolfan, Ystradgynlais - 2 gleient wedi gadael yn 2016 ond 11 cleient newydd wedi ymuno
  • Arlais, Llandrindod -  3 cleient wedi gadael yn 2016 a 3 cleient newydd wedi ymuno
  • Arosfa, Aberhonddu -  1 cleient wedi gadael yn 2016 ond 11 cleient newydd wedi ymuno
  • Maesyffynnon, Crughywel -  2 cleient wedi gadael yn 2016 ond 1 cleient newydd wedi ymuno
  • Maesywennol, Llanidloes  15 cleient wedi gadael yn 2016  ond 18 cleient newydd wedi ymuno
  • Canolfan Ddydd y Parc, Y Drenewydd - 6 cleient wedi gadael yn 2016 ond 11 cleient newydd wedi ymuno