Gweithgareddau gyda'r dydd

Ry'n ni'n ymynghori ar nifer o opsiynau sy'n ymwneud â darparu gweithgareddau yn ystod y dydd i bob lhyn (gan gynnwys canolfannau dydd).

This consultation has now closed

You can read the Consultation Report here

Dweud eich dweud

Mae'r crynodeb o'r ddogfen ymgynghori'n manylu ar y tri opsiwn ry'n ni'n ymgynghori arnyn nhw, ac mae'n ymdrin â'r materion sy'n berthnasol i bob un:

Darllenwch y Ddogfen Ymgynghori Gryno yma

Mae fersiwn hawdd i’w ddarllen o grynodeb o’r ddogfen ymgynghori yn y fan yma.

 

Pan fyddwch wedi darllen hon, hoffen ni gael eich barn yn ein holiadur:

Mynd i'r holiadur (survey now closed)

Download a printable copy of the survey here

Yn yr arolwg, ry'n ni hefyd yn croesawu syniadau eraill y mae'n bosibl nad yw'r cyngor wedi'u hystyried.

Pe byddain well gennych anfon e-bost atom i: consultation@powys.gov.uk mae croeso i chi wneud hynny. Teipiwch y geiriau "Ymgynghoriad ar Weithgareddau Dydd" yn y llinell bwnc.

Os penderfynwch gynnal deiseb ar y pwnc, byddia'n ddefnyddiol i'r penderfynwyr pe medrai'r rhai sy'n llofnodi'r ddeiseb esbonio pam eu bod yn teimlo fel y maent. Dylid anfon y deisebau at Ymgynghoriad ar Weithgareddau Dydd d/o yr Adran Gyfathrebu, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5lG.

Daw'r ymgynghoriad yma i ben am 5pm ar 9 Tachwedd, 2016. 

Darllen Mwy

Yn y cyfamser, gallwch ddarllen gwybodaeth am yr ymchwil sydd wedi’i gynnal hyd yma:

Darllen yr Adolygiad a’r Gwerthusiad o’r Opsiynau

Hefyd, cyflwynwyd nifer o ddogfennau i  Gabinet y Cyngor ar 26 Gorffennaf 2016.  Yn eu plith mae:

- Yr Adroddiad ei hun i’r Cabinet

- Dogfen drafod ar yr agwedd strategol at ymyrraeth gynnar ac atal

- Sawl ‘cipolwg’ sy’n edrych ar y cymunedau lle mae’r canolfannau dydd

- Yr adroddiad ar y gwaith Gwrando a Dysgu a gynhaliwyd ar ddechrau’r flwyddyn

- Adroddiad ar gynllun cymorth yn y cartref yn Rhaeadr

- Adroddiad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar gynllun peilot Cyfeillachwyr Powys.

Ein Hasesiad Effaith - y safbwynt cychwynnol. Byddwn yn adolygu hyn gan ddefnyddio'r wybodaeth a dderbyniwn yn ystod y cyfnod ymgynghori. Os hoffech chi  wneud sylw ar y ddogfen yma, anfonwch e-bost at  consultation@powys.gov.uk gan ddefnyddio'r pennawd "Gweithgareddau yn ystod y Dydd 1A" yn bwnc erbyn 9 Tachwedd 2016.

Image of an elderly couple