Datblygu Seilwaith Ysgolion Powys

Mae dyletswydd ar y cyngor i sicrhau bod ysgolion wedi’u trefnu mor effeithlon ag sy’n bosibl er mwyn darparu’r cyfleoedd addysgol gorau i’r holl ddisgyblion. 

Cafodd Polisi Trefniadaeth Ysgolion diweddaraf y cyngor ei gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Medi 2015. Yn dilyn etholiadau’r cyngor sir a gynhaliwyd ym mis Mai 2017, mae’r polisi wedi’i ddiweddaru i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â gweledigaeth y Cabinet newydd, 'Gweledigaeth 2025'.


Cynlluniau ar gyfer Ysgolion Powys

Ar y 7fed Tachwedd, fe wnaeth Cabinet y cyngor gymeradwyo dechrau ymgynghori ar bolisi drafft newydd. Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y polisi drafft, a byddwn yn ymgynghori ar y polisi newydd o’r 21 Tachwedd 2017 tan y 30 Ionawr 2018.

Mae copi o’r polisi drafft ar gael trwy’r linc canlynol: Polisi drafft

 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben erbyn hyn

 

E-bost: school.consultation@powys.gov.uk

Mae cyfres o sesiynau galw i mewn wedi’u trefnu i roi cyfle i randdeiliaid drafod y polisi gyda swyddogion. Cynhelir y sesiynau hyn rhwng 3.00pm a 6.30pm ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth 9 Ionawr 2018 – Llyfrgell Aberhonddu

Dydd Iau 11 Ionawr 2018 – Y Gwalia, Llandrindod

Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018 – Llyfrgell Y Drenewydd

Beth fydd yn digwydd nesaf

 

Unwaith y bydd y cyfnod ymgynghori wedi gorffen, caiff adroddiad ymgynghori ei gynhyrchu, a chaiff y ddogfen ei diweddaru i ystyried yr adborth a dderbyniwyd. Caiff fersiwn wedi’i ddiweddaru ei ystyried gan Gabinet y cyngor yn y gwanwyn.