Datblygiad Arfaethedig - Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu o'r Cartref Y Drenewydd

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu o'r Cartref newydd, a fydd yn addas ar gyfer galwadau ailgylchu presennol a'r dyfodol.

Rhybudd Ymgynghori Cyn Ymgeisio o dan Atodlen 1b Erthyglau 2c, Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefnu Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012Y Cynnig

Mae'r safle wedi'i leoli ar Barc Menter Dyffryn, y Drenewydd a bydd yn cynnwys iard ar gyfer sgipiau i drigolion ailgylchu eu gwastraff o'r cartref yn cynnwys eitemau swmpus, nwyddau trydanol, olew, paent, metel, gwatraff o'r ardd ac ati a bydd yn cael ei reoli yn ystod oriau gwaith i gadw'r safle'n lân a thaclus.

Cefndir

Mae Powys, fel holl awdurdodau Cymru, wedi cael targedau ailgylchu heriol gan Lywodraeth Cymru sy'n gofyn bod o leiaf 64% o ddeunyddiau'n cael eu hailgylchu erbyn 2020, ac yn codi i 70% erbyn 2025.  Ar hyn o bryd, mae 65% o'r holl ddeunyddiau a gesglir o ymyl y ffordd, mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref a Safleoedd Ailgylchu Cymunedol yn cael eu hailgylchu ym Mhowys.  I gynnal a chynyddu'r lefel hwn mae'n hanfodol bod y seilwaith yn ei le ar gyfer darparu'r gwasanaeth hwn yn y tymor hir.

Y Cyngor sy'n berchen ar y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref yn Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais gyda'r safleoedd yn y Trallwng a'r Drenewydd ym mherchnogaeth y contractwr sy'n rhedeg y safleoedd.  Mae hyn yn golygu bod yr opsiynau ar gyfer rhedeg y safleoedd yn y dyfodol yn gyfyngedig.  Trwy fuddsoddi mewn safleoedd bydd yr opsiynau ar gyfer darpariaeth hir dymor a hyfywedd y gwasanaeth yn cynyddu.

Diben y rhybudd hwn

Mae'r rhybudd hwn yn rhoi'r cyfle i chi roi eich sylwadau'n uniongyrchol i'r datblygwr ar ddatblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i'r awdurdod cynllunio lleol. 

Bydd unrhyw gais cynllunio dilynol yn cael ei gyhoeddi gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol;  ni fydd unrhyw sylwadau a gyflwynir mewn ymateb i'r rhybudd hwn yn rhagfarnu eich gallu i gyflwyno sylwadau i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar unrhyw gais cynllunio perthnasol yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012. 

Dylech sylwi y bydd unrhyw sylwadau a gyflwynir yn cael eu rhoi ar ffeil gyhoeddus.

Lawrlwytho'r Rhybudd Safle Erthygl 2c & 2D llawn

Gallwch weld y wybodaeth yma a chopiau called yn Llyfrgell y Drenewydd, Lon y Parc, y Drenewydd rhwng yr oriau canlynol:

  • Dydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener - 9:30am i 5:30pm
  • Dydd Mawrth – 9:30am i 7:00pm
  • Dydd Sadwrn – 9:30am i 1:00pm