Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA)

Rydym yn cynnal ymgynghoriad ar y Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd ar gyfer 2017-20.  Mae’r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA)

Ym mis Ionawr 2013, pasiodd y Cynulliad Cenedlaethol y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), a oedd yn ei wneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol i baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) sy'n manylu ar sut bydd yr awdurdod lleol yn cyfrannu at gyflawni canlyniadau a thargedau  Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru.  

Mae CSGA blaenorol yr awdurdod ar gyfer 2014-17 yn dod i ben, felly mae'n rhaid i'r awdurdod baratoi CSGA newydd ar gyfer y cyfnod 2017-20.

Mae'n ofynnol i ni ymgynghori ar gynnwys y CSGA ar gyer 2017-20.  Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar y 23ain o Dachwedd 2016 ac yn dod i ben ar y 25ain o Ionawr 2017. 

Ar ddiwedd yr ymgynghoriad, bydd y CSGA yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r sylwadau sydd wedi dod i law yn ystod y cyfnod ymgynghori, a bydd CSGA diwygiedig yn cael ei ystyried gan y Cabinet.  Cyflwynir y CSGA terfynol i Lywodraeth Cymru a fydd yn gallu:

-          Cymeradwyo'r Cynllun fel y'i cyflwynwyd

-          Cymeradwyo'r Cynllun gyda diwygiadau, neu

-          Gwrthod y Cynllun a pharatoi un arall