Cynllun Llesiant Powys

Mae’r cyngor wedi drafftio Cynllun Llesiant i Bowys a byddai’n braf cael eich barn chi arno.

Mae’r cynllun yn nodi 15 cam llesiant y mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am ganolbwyntio arnynt i wella lles trigolion Powys.

Byddai eich sylwadau chi nawr yn ein helpu ni lunio cynllun terfynol sydd i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2018.

Sylwch:  Bydd copïau o'r posteri ar gael ymhob llyfrgell yn fuan, ynghyd ag arolwg ar bapur os byddai'n well gennych ymateb ar holiadur papur.

Dweud eich dweud

  • Beth yw’ch barn chi o’r syniadau ar y rhestr?
  • Pa syniadau hoffech chi eu cynnig ar gyfer y cam yma?
  • I ba raddau fyddai’r syniadau a restrwyd yn gwneud gwahaniaeth i’ch llesiant?
  • Beth a sut allech chi neu’ch sefydliad gyfrannu at y Cynllun Llesiant?

Llenwch ein harolwg ar-lein yma

NEU

anfonwch e-bost i  Ymgynghori@powys.gov.uk gyda'ch barn ar y weledigaeth a'r amcanion.

Allan yn eich cymuned

Bydd ymarferwyr ymgysylltu holl sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnal sesiynau taro heibio mewn llyfrgelloedd ac archfarchnadoedd ar hyd a lled y sir dros y cyfnod ymgynghori 12-wythnos, gan gyfarfod â grwpiau cymunedol a phobl ifanc hefyd i geisio annog a derbyn amrediad eang o farn.

Os ydych chi’n rhedeg gr?p cymunedol a hoffech i ni ddod draw atoch am sgwrs am un neu ddau o’r camau llesiant anfonwch e-bost atom gyda’r dyddiadau a’r manylion a gwnawn ein gorau i ddod atoch yn ystod y 12 wythnos.

Bydd gwybodaeth yn y wasg leol, posteri yn y gymuned a negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i chi am hyn.

Achlysur lansio’r ymgynghoriad 12-wythnos

Fe wnaethom lansio’n hymgynghoriad 12-wythnos gyda chynhadledd Diwrnod Dweud Eich Dweud i bobl ifanc ar hyd a lled Powys.

Daeth tua 100 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd i’r achlysur, gan gymryd rhan yn y gweithdai a oedd yn canolbwyntio ar rai o’r camau llesiant. O brentisiaethau i iechyd meddwl, rhannodd y bobl ifanc eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a sut olwg hoffent ei gweld ar eu dyfodol.

 

Gwyliwch ein ffilm fideo fer yma.