Cynllun cydraddoldeb strategol

Bydd cyrff cyhoeddus yn aml yn siarad am gydraddoldeb a thegwch, ond beth yn hollol yw ystyr 'cydraddoldeb' i drigolion Powys? I ddeall pa broblemau sydd yna o ran anghydraddoldeb neu wahaniaethu, hoffem ni ofyn i chi lenwi ein harolwg byr erbyn  9 Hydref 2015

Dyma gynllun sy'n esbonio beth rydym yn ei wneud i sicrhau nad oes gwahaniaethu yn digwydd yn erbyn pobl o unrhyw oed, rhyw, crefydd neu ddiwylliant ac na fyddant yn cael eu trin yn annheg neu'n wahanol i unrhyw un arall pan fyddant yn defnyddio neu'n ceisio defnyddio gwasanaewth.

Mae'n rhaid i ni gyhoeddi ein cynllun nesaf erbyn Ebrill 2016 yn unol â'r gyfraith.

Gweld ein cynllun cyfredol - gallwch weld beth mae'n ei ddweud cyn i chi lenwi'r arolwg. Gallai tudalen 9 yn arbennig fod o ddiddordeb i chi gan ei bod yn cyfeirio at y ddeddfwriaeth. 

Maent yn un o ofynion y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r Ddeddf yn rhoi amddiffyniad penodol i bobl ar sail eu:

  • Hil
  • Rhyw
  • Oedran
  • Crefydd a chred
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Beichiogrwydd neu famolaeth
  • Anabledd
  • Ailbennu rhywedd
  • Statws Partneriaeth

Mae'r sefydliadau canlynol yn adolygu eu Cynlluniau Strategol Cydraddoldeb (CSC) ac yn cydweithio i ymgynghori:

Heddlu Dyfed-Powys; Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru; Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Bwrdd Iechyd Addysgu Powys; awdurdodau lleol Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys; Parc Cenedlaethol Sir Benfro; Coleg Sir Gâr a cholegau addysg bellach eraill.