Cynigion am Ganolfan Hamdden

Ym mis Medi, ystyriodd y Cabinet cynnig i arbed £200k o gyllideb Gwasanaethau Hamdden y cyngor.

Mae'r ymgynghoriad wedi dod i ben erbyn hyn.

 

 

Dweud eich Dweud

Canolbwynt y cynnig yw dod o hyd i arbedion mewn tair ffordd:

  • Cau Canolfan Chwaraeon Tref-y-Clawdd
  • Masnacheiddio Canolfan Addysg Awyr Agored Penffordd-las
  • Trosglwyddo'r rheolaeth o Ganolfan Hamdden Llanfair Caereinion i'r ysgol uwchradd

Nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud eto ac mae trafodaethau'n cael eu cynnal ar y tri chynnig.  Gall trigolion a phartion a diddordeb cynnig eu barn ar y cynigion, neu gynnig unrhyw atebion eraill tan 5 o'r gloch, ddydd Llun 7 Tachwedd.

E-bost: consultation@powys.gov.uk 

Anfonwch lythyr at:  Rheolwr Gwasanaethau Hamdden, Cyngor Sir Powys, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, LD1 6AA

Cyfarfod Cyhoeddus - Dydd Mawrth 1 Tachwedd

Mae cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal nos Fawrth 1 Tachwedd yng Nghanolfan Gymunedol Tref-y-clawdd rhwng 6 – 8pm.  Bydd hwn yn gyfle i drigolion i ddod i glywed y rhesymau tu ol y cynigion ac i ofyn cwestiynau i'r aelod cabinet, y cyfarwyddwr a'r pennaeth gwasanaeth.

Pam mae rhaid gwneud yr arbedion?

Mae'n rhaid i ni leihau ein gwariant ar draws pob gwasanaeth o oddeutu £29.8m dros y tair blynedd nesaf.  Mae hyn yn bennaf oherwydd y wasgfa ar wariant cyhoeddus a gostyngiad yn y grant mae'r cyngor yn ei dderbyn i ddarparu gwasanaethau.

Mae nifer o wasanaethau eraill fel llyfrgelloedd, ysgolion a lleoliadau gofal dydd hefyd gyda'r dasg o wneud arbedion ac mae'r cynnig hwn ymhlith nifer.