Ceisio eich barn ar arbedion yn y gwasanaeth llyfrgelloedd

 

Ar 25 Chwefror 2016 rhoddodd y Cyngor llawn gytundeb i gyllideb 3 blynedd a oedd yn cynnwys arbedion o £27m. Mae angen i'r arbedion hyn gael eu gwneud mewn nifer o feysydd gwasanaeth, gan gynnwys llyfrgelloedd.

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben yn awr.

Beth ddywedoch chi ..

 

Dros fisoedd yr haf fe wnaethom ofyn eich barn ar sut i arbed arian ar draws yr 11 o lyfrgelloedd llai ym Mhowys.

Llenwodd bron i 650 o drigolion yr arolwg gyda thua 170 o bobl yn mynychu’r sesiynau taro heibio a drefnwyd i gael trafodaeth a sylwadau gyda’r prif lyfrgellydd.  Hefyd, daeth 100 o drigolion Llanfair Caereinio at ei gilydd i gyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gan yr aelod lleol i fynegi eu barn.

Rydym wedi dadansoddi’r adborth ac isod mae adroddiad yn ôl canghennau. 

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gweld yr adborth ar gyfer pob llyfrgell:  

 

Rydym wedi cynhyrchu dogfen sy'n dangos costau rhedeg, nifer yr ymwelwyr a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar gyfer pob un o'r 11 llyfrgell.

 

Yn gyntaf:

 

Gweld y ddogfen sy'n dangos y costau rhedeg

 

Bydd y Cabinet yn trafod yr adborth ac yn ystyried pa gamau sydd eu hangen i sicrhau bod yr arbedion yn digwydd a bod llyfrgelloedd yn parhau lle’n bosibl.

 

Gweld adroddiad y Cabinet a’r opsiynau a ddaeth o ganlyniad i’r ymgynghoriad cyhoeddus a thrafodaethau lleol eraill *: 

 

Adroddiad y Cabinet 4 Hydref 2016

 

Appendix A Options update

 

Appendix B Options and Finance Grid

 

Appendix C Services available from your local library

 

Appendix D findings of public consultation

 

Appendix E Impact on precept

 

Appendix F Impact Assessment community partnerships co-locations and alternative management models

 

Appendix F Impact Assessment decommissioning of branch libraries (7 Aug 16)

 

*mae’r dogfennau hyn yn dod o gofnodion y cabinet ac nid ydynt ar gael yn Gymraeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefndir

Image of a child reading a book

Efallai y cofiwch chi ein bod wedi gofyn am  eich barn ar sut i ddod o hyd i arbedion yn y gwasanaeth llyfrgelloedd yn ystod haf 2014.  Cynigiwyd tri dewis, gan gynnwys lleihau oriau agor, cau naill ai 5 neu 11 llyfrgell gangen a lleihau neu newid y gwasanaeth llyfrgell deithiol.  Dywedodd y mwyafrif mai lleihau'r oriau agor a chadw pob un o'r 17 cangen oedd y dewis gorau.  Dyma beth wnaed.  

Ar y pryd, roedd y cyngor yn disgwyl y byddai angen rhagor o arbedion pe byddai'r cyllidebau'n crebachu ymhellach. Rydym wedi cyrraedd y sefyllfa yna nawr, a hoffem gael eich barn a'ch syniadau.

Y cynnig presennol yw mai'r chwe llyfrgell mwyaf eu maint, sef Ystradgynlais, Aberhonddu, Llandrindod, Machynlleth, y Drenewydd a'r Trallwng - a'r ddau wasanaeth llyfrgell yng Ngogledd a De Powys - fydd conglfaen y gwasanaeth. 

Image of a library

Mae angen nawr&nbsp i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatrys y broblem sy'n arbed o leiaf 50% o gostau rhedeg y llyfrgelloedd ar gyfer y 11 cangen sydd ar ôl, neu bydd yn rhaid iddynt gau. Rydym yn ceisio ail-leoli neu gydleoli fel rhan o'r ateb ymhob cangen, ond fydd hyn ddim yn creu'r holl arbedion y mae eu hangen.

Mae cyfarfodydd a thrafodaethau ynglyn â chyllid ar y gweill gyda'r cynghorau tref a chymuned, ysgolion a grwpiau eraill fyddai'n caniatáu i gydleoli fod yn opsiwn.

Image collage