CDLl – Newidiadau Penodol Ychwanegol

CYNGOR SIR POWYS Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2005 Hysbysiad o Ymgynghori Cyhoeddus ar yr Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig CYNLLUN DATBLYGU LLEOL POWYS 2011 - 2026

Mae Cyngor Sir Powys wedi ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd mewn perthynas â’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y newidiadau penodol arfaethedig Ionawr 2016. Yn dilyn cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ym mis Ionawr 2016 a’r cyfarfod archwiliol dilynol gyda’r Arolygydd, mae’r Cyngor yn cynnig Newidiadau Penodol Ychwanegol. Mae’r Newidiadau Penodol Ychwanegol wedi’u cyflwyno i’w harchwilio gan yr Arolygydd ac wedi’u hamlinellu yn yr “Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Hydref 2016”.

Bydd y Newidiadau Penodol Ychwanegol yn destun ymgynghoriad cyhoeddus o 6 wythnos rhwng dydd Llun 10fed Hydref a 5.30 yh dydd Llun 21ain Tachwedd 2016.

Mae modd i’r cyhoedd weld yr Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig ac asesiadau/arfarniadau ategol, ac mae ffurflen ar gael er mwyn nodi eich sylwadau, o ddydd Llun i ddydd Gwener o brif swyddfeydd y Cyngor fel a ganlyn:

Neuadd y Sir, Llandrindod

Y Gwalia, Llandrindod

Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu

Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

Maen nhw hefyd ar-lein ac yn y llyfrgelloedd lleol.

Dylai unrhyw sylwadau nodi’r materion a’r sail sydd wrth wraidd eich sylwadau a dylent ymdrin â’r Newidiadau Penodol Ychwanegol yn unig. Ni ddylai sylwadau gynnig unrhyw newidiadau ychwanegol i’r Cynllun Datblygu Lleol 2015, fersiwn adnau, a’r Atodlen o Newidiadau Penodol Ionawr 2016. Ni fydd sylwadau o’r fath yn cael eu hystyried gan y dylent fod wedi’u cyflwyno yn gynharach yn y broses o lunio’r Cynllun.

Bydd sylwadau dilys yn cael eu hanfon i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried gan yr Arolygydd a benodwyd i archwilio cadernid y Cynllun. Dylech anfon eich ffurflenni sylwadau i sylw’r

Tîm CDLl
Polisi Cynllunio
Y Gwalia
Llandrindod
LD1 6AA

neu ar-ebost at ldp@owys.gov.uk 

Dim ond y rhai hynny sy’n cyflwyno sylwadau i geisio newid fersiwn adnau’r Cynllun (h.y. gwrthwynebwyr) a gyflwynodd sylwadau (h.y. gwrthwynebiadau) “dilys” (h.y. yn unol â hysbysiadau cynharach), sydd â’r hawl i ymddangos gerbron a chael eu clywed gan yr Arolygydd yn ystod yr Archwiliad (Adran 64(6) Deddf 2004).

Rhoddir o leiaf 6 wythnos o rybudd cyn agor gwrandawiadau’r Archwiliad. Bydd fformat ac amserau’r Gwrandawiadau’n fater i’r Arolygydd. Penodwyd Swyddog Rhaglen annibynnol, Tracey Smith, sy’n atebol i’r Arolygydd ac a fydd yn helpu i weinyddu’r Archwiliad.

Rhagor o wybodaeth ar wefan y Cyngor: www.powys.gov.uk/LDP; trwy gysylltu â’r Tîm CDLl dros y ffôn ar 01597 827460 neu ar e-bost ar ldp@powys.gov.uk;  trwy gysylltu â’r Swyddog Rhaglen dros y ffôn ar 07919 396609 neu ar e-bost tracey.smith@powys.gov.uk