casglu sbwriel bob 3 wythnos

Image of recycling bins

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 31 Awst 2015.  

Cyflwynwyd adroddiad i'r Cabinet ar 6 Hydref a oedd yn cynnwys y prif ganfyddaidau ac argymhelliad i symud i gasgliadau bob tair wythnos o fis Tachwedd 2015.  Cafodd ei gymeradwyo.  

   > Mae'r prif ganfyddiadau o'r ymgynghoriad ar gael yma.

   > Adroddiad adborth llawn ar gael yma

   > Darganfod rhagor am gasgliadau ailgylchu a gwastraff

 

Dywedoch chi:

Ar y cyfan dywedodd y mwyafrif o'r trigolion a ymatebodd i'r ymgynghoriad:

• Mae'r gwasanaeth ailgylchu yn hawdd i'w ddefnyddio
• Rwy'n ceisio ailgylchu popeth y gallaf
• Pan fydd hi'n amser casglu y bin ar olwynion mewn pythefnos mae'r bin yn tri chwarter llawn. 
• Mae gennyf bryderon am symud i gasgliadau bob tair wythnos oherwydd y gallai hynny olygu bod cynnydd yn nifer y bobl sy'n tipio ar y slei, cnofilod, arogl a diffyg lle ac ati
• Byddai gennyf ddiddordeb mewn gwasanaeth casglu cewynnau neu wastraff anymataliaeth ar wahân ond ni fyddem yn gallu ymdopi a'r bin sydd gen i ar hyn o bryd.  Byddai angen bin mwy o faint arnaf.

"roedd 87% o aelwydydd yn ei chael hi'n hawdd iawn/eithaf hawdd i ailgylchu eu gwastraff yn defnyddio'r blychau a ddarparwyd ar gyfer papur, plastig, gwydr a gwastraff bwyd."

 

 

Byddwn yn:

 Bydd y gwasanaeth yn:

  • Parhau i helpu pobl i ddeall yr hyn y gallant ac na allant eu hailgylchu a darparu blychau ailgylchu ar gais
  • Cynnig ymweliad i deuluoedd sy'n teimlo bod angen rhagor o gapasiti gwastraff arnynt ac sy'n gymwys i dderbyn hynny gan un o dri Ymgynghorydd Ymwybyddiaeth Gwastraff y cyngor i drafod eu hanghenion.
  • Dosbarthu gwybodaeth i aelwydydd i helpu trigolion baratoi ar gyfer casgliadau bob tair wythnos.  Bydd hyn yn cynnwys calendr casglu a fydd yn rhoi manylion eich wythnosau casglu newydd.
  • Darparu gwybodaeth a chyngor i helpu trigolion lleihau problemau yn ymwneud ag arogleuon. Er enghraifft: Oeddech chi'n gwybod y gellir rhoi bron i gyd o'ch gwastraff bwyd yn eich cadi bwyd?  Mae hwn yn cael ei gasglu bob wythnos a byddai'n helpu i leihau rhai o'r pryderon posibl ynghylch arogl bwyd yn pydru. Dangosodd astudiaeth ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, a oedd yn edrych ar gynnwys biniau ar olwynion pobl ym Mhowys y byddai'n bosibl ailgylchu 1/3 mewn gwirionedd ac roedd llawer o hyn yn wastraff bwyd.
  • Darparu capasiti ychwanegol i aelwydydd sy'n gymwys i storio eu gwastraff am dair wythnos.
  • NI FYDDWN yn darparu gwasanaeth casglu cewynnau / gwastraff anymataliaeth ychwanegol.  Er bod rhywfaint o ddiddordeb, roedd yn rhy gostus ac yn lleihau'r arbedion a fyddai'n bosibl fel arall.  Roedd hefyd yn amlwg nad oedd y teuluoedd a fyddai'n defnyddio'r gwasanaeth hwn yn argyhoeddedig y byddent yn gallu ymdopi gyda'r bin ar olwynion sydd ganddynt ar hyn o bryd a byddent angen neu am gael mwy o gapasiti ar y cyd a'r gwasanaeth hwn. O ystyried y ffactorau hyn penderfynwyd nad oedd hi'n ymarferol ar hyn o bryd.