Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben erbyn hyn. Diolch am eich diddordeb. 

 

 

Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP) yn rhan allweddol o waith i Gyngor Sir Powys. Er mwyn cynnal asesiad llawn, fe fyddwn yn edrych yn ofalus ar bob math o ddarpariaeth gofal plant ar draws Powys. Wrth wneud hyn, gallwn ddynodi unrhyw fylchau mewn darpariaeth bresennol sy'n helpu i gyflwyno gwybodaeth ar gyfer ein cynllun gweithredu manwl ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod gan ddynodi sut y gallwn anelu i wella gofal plant ar draws y sir.  

R han bwysig o'r broses hon yw cyflwyno fersiwn draft o'r ADGP ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, fel y gall aelodau'r cyhoedd roi adborth i ni ar y ddogfen. Mae arolwg ymgynghori byr yn cyd-fynd â'r ADGP ac fe fyddem yn ddiolchgar iawn petaech yn cymryd yr amser i lenwi'r arolwg wedi darllen y ddogfen.

Nod Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Powys 2016 yw dadansoddi marchnad gofal plant presennol y sir, dynodi unrhyw fylchau sy'n bodoli a datblygu strategaethau i fynd i'r afael â'r bylchau hyn. 

Casglwyd barn rhieni, darparwyr, plant a phobl ifanc, cyflogwyr, awdurdodau lleol cyfagos ac asiantaethau eraill am ofal plant yn ystod 2016 fel rhan o'r broses Asesiad Gofal Plant.

Erbyn hyn mae adroddiad drafft o Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant ar gael ac rydym am gael adborth gan unigolion a rhai sy'n cynrychioli unrhyw gr?p sydd â diddordeb mewn gofal plant am yr adroddiad.  

Darllenwch yr adroddiad ar yr Asesiad a llenwi gymaint ag y gallwch o’r ffurflen adborth.  Mae lle ar y diwedd i chi nodi unrhyw sylwadau ychwanegol. 

Bydd yr ymatebion i gyd yn ddienw ac rydym yn gofyn am eich cod post yn unig er mwyn gwybod o ba rannau o Bowys y cafwyd sylwadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg,  cysylltwch â John Haddon ar 01597 826483.