Arolwg o Anabledd Corfforol a Nam ar y Synhwyraidd

Estynnir gwahoddiad cynnes i drigolion a theuluoedd trigolion sydd ag anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau i gymryd rhan yn yr arolwg hwn er mwyn helpu i lunio dyfodol y gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer.  Yr hyn a olygir gan 'colli synhwyrau' yw pobl sy'n fyddar, wedi'u byddaru neu drwm eu clyw, pobl sy'n ddall neu'n rhannol ddall a phobl sy'n fyddar a dall.

Dweud eich dweud - cymryd rhan yn ein harolwg:

 

Trosglwyddo i'r Arolwg

Y  dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 16 Tachwedd 2015.

Neu wneud yr Arolwg dros y Ffon

 

01597 824059 / 0800 988 1691

Gall pobl sy'n ddall neu'n rhannol ddall gymryd rhan yn yr arolwg hwn trwy lenwi'r arolwg dros y ffon, o ganlyniad i drefniant gydag Anabledd Powys.

Hygyrchedd y Wefan

Mae'r wefan wedi ei ffurfio i alluogi pobl i weld gwybodaeth mewn ffont mwy o faint neu drwy ddefnyddio'r darllenydd sgrin a ffefrir ganddynt.

Gallwch wneud eich testun ac ansawdd eich sgrin yn fwy neu'n llai drwy bwyso'r botwm 'control' a '+' ychydig o weithiau nes eich bod yn hapus gyda'r maint sy'n ymddangos.

Gallwch ddewis eich hoff liwiau a maint eich testun, y math o ffont a'r gofod rhyngddynt trwy ddefnyddio'r botwm 'Preferences' ar frig pob tudalen.  Mae'r opsiynau lliw yn cynnwys Gwrthgyferbyniad Uchel a dewisiadau cyferbyniad isel amrywiol.

M ae cynllun pum mlynedd yn cael ei lunio ar brif flaenoriaethau a gwasanaethau ar gyfer trigolion yn y sir.

Cllr Stephen Hayes

Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod y Cabinet ar gyfer Gwasanaethau i Oedolion:

"Sefydlodd y cyngor a Bwrdd Iechyd addysgu Powys fforwm ychydig o flynyddoedd yn ôl i'n galluogi i gael gwell dealltwriaeth o'r problemau sy'n wynebu trigolion  anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau. Mae'n cael ei gyd-gadeirio gan ddau o drigolion Powys sydd â phrofiad o'r heriau sy'n wynebu pobl sy'n byw gyda'r cyflyrau hyn.

"Mae'r fforwm wedi bod yn allweddol o ran llywio a siapio ein ffordd o feddwl a dealltwriaeth o'r gwasanaethau sy'n cael eu defnyddio gan bobl neu sydd angen i bobl gael mynediad atynt.  Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau ychwanegol a phrofiadau uniongyrchol sydd gan bobl."