Arolwg lles i bobl ifanc dan 25 oed

A ydych chi dan 25 oed ac yn byw ym Mhowys?  Os felly, hoffwn glywed eich barn ar fywyd yn y sir.  Fe welwch isod 22 o bynciau roedd grwp o bobl ifanc yn y sir yn teimlo y rhai pwysicaf.

 

 

Cyn i chi ateb yr arolwg, efallai bydd yn ddefnyddiol i chi wylio fideo byr Llywodraeth Cymru

Dweud eich Dweud

Y n ein harolwg, hoffwn glywed os ydych chi'n cytuno a'r materion hyn. 

I'r arolwg

""

22 o Faterion - a ydych chi'n cytuno?

Cymru ffyniannus 1. Arian a Chyllid
2. Addysg
3. Cyngor Gyrfaoedd
4. Dysgu a Hyfforddiant Ol-16
5. Cyfleoedd swyddi (ar hyn o bryd i bobl ifanc)
6. Cyflogaeth yn y dyfodol
Cymru Gadarn 7. Perthnasau teuluol
8. Cartref/Tai
9. Cludiant cyhoeddus
10. Eco-gyfeillgar
Cymru Iachach 11. Iechyd Corfforol
12. Iechyd Emosiynol a Meddyliol
Cymru mwy cyfartal 13. Cydraddoldeb i Bobl Lesbiaidd, hoyw ddeurywiol, a thrawsrywiol
14. Cydraddoldeb i bobl ag anableddau
15. Cydraddoldeb i wahanol grwpiau ethnig
Cymru o gymunedau cydlunus 16. Teimlo'n ddiogel
17. Cyfeilgarwch gryf
18. Naws a gweithredu cymunedol
Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith sy'n ffynnu 19. Cyfleoedd hamdden
20. Chwarae, Chwaraeon a Hamdden
21. Yr Iaith Gymraeg
Cymru â chyfrifoldeb byd eang 22. 'Llais' Pobl Ifanc a Chyfle iddynt Gyfrannu - 'Dweud eu dweud'