Arolwg Gwasanaeth Ieuenctid ar ei Newydd Wedd

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 31 Hydref 2016 gan ofyn am farn pobl ifanc yn benodol am ba weithgareddau yr oeddynt yn eu gwneud, yr hyn yr oeddynt ei eisiau o wasanaeth ieuenctid a pha wasanaethau yr hoffent ei weld yn cael eu comisiynu gan mai dyma'r cyfeiriad yr oedd y gwasanaeth yn symud tuag ato yn y dyfodol.

Mae'r dudalen hon yn nodi'r adborth o'r arolwg.

Mae'r arolwg hwn wedi derbyn 44 o ymatebion.

  • Chwech gan bobl ifanc,
  • 22 gan rieni
  • 3 gan weithwyr ieuenctid (o fewn Cyngor Sir Powys, neu'r sector gwirfoddol),
  • 7 gan bobl eraill; gan gynnwys 2 staff ysgol

Roedd yna ddosbarthiad cyfartal o ymatebion ar draws y sir.

Dywedoch chi

Yn y rhan fwyaf o'r sir, roedd pobl ifanc eu hunain, neu'r sawl sy'n ymateb ar eu rhan, yn teimlo y gallent gael mynediad at ystod o weithgareddau trwy naill ai eu clwb ieuenctid neu o fewn eu cymuned leol.  Mae'r gweithgareddau hyn wedi'u cynnwys o fewn yr agweddau Dinasyddiaeth, Celfyddydau a Chwaraeon yn y cwricwlwm CASH. Fodd bynnag, roedd arwyddion clir mai ychydig iawn o weithgareddau iechyd sydd ar gael. Ac mewn rhai cymunedau, roedd hi'n ymddangos mai mewn dim ond un o'r ardaloedd y cafwyd gweithgareddau.

Dywedodd y sawl a ymatebodd mai'r rhwystrau mwyaf i atal mynediad at ddarpariaeth ieuenctid oedd

  • y pellter i deithio
  • y cludiant i gyrraedd yno

Cost gwirioneddol y gweithgaredd oedd yn dilyn hyn fel rhwystr arall.

Byddwn ni

Rydym wedi a byddwn yn parhau i ddefnyddio'r wybodaeth o'r arolwg hwn i'n helpu i gyflwyno gwybodaeth ar gyfer penderfyniadau'r dyfodol am y gwasanaeth. Rydym hefyd wedi trosglwyddo'r wybodaeth hon i bartneriaid perthnasol megis y Swyddog Comisiynu Celfyddydau a Diwylliant. Bydd partneriaid yn defnyddio'r wybodaeth hon ochr yn ochr â'u data eu hunain i helpu gwneud y penderfyniadau cywir gan gyflwyno'r gwasanaethau cywir yn y gymuned.