Arolwg Gwasanaeth Ieuenctid 2017 ar ei Newydd Wedd

Penderfynodd y Cabinet a'r Cyngor Llawn blaenorol i ailddylunio'r Gwasanaeth Ieuenctid presennol i sicrhau fod y targed cynilion o £550k yn cael eu cyflawni dros gyfnod o 3 blynedd. 

Mae rhai newidiadau arwyddocaol wedi cael eu gweithredu dros y flwyddyn diwethaf sydd wedi hybu mynediad disgyblion ysgolion uwchradd at weithwyr ieuenctid. Mae'r adborth gan ysgolion uwchradd wedi bod yn bositif iawn. Fodd bynnag, bu gostyngiad yn nifer y clybiau ieuenctid fin nos sy'n gweithredu yn y sir o 13 i bump. Mae'r clybiau hyn dal i weithredu yn Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais ond mae'r holl glybiau ieuenctid eraill wedi cau.

Darllena ein datganiad i'r wasg yma.

 Mae ddau ddewis wedi’u cynnig nawr i alluogi’r gwasanaeth o arbed y £220k sydd ar ôl i gyrraedd ei darged. Hoffem gael eich barn ar y dewisiadau yma.

Bydden ni (Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Powys) yn parhau i:

  • ddarparu'r pum clwb ieuenctid presennol yn Y Trallwng, Y Drenewydd,  Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais
  • cael gweithiwr ieuenctid sy'n gweithio ym mhob Ysgol Uwchradd ym Mhowys

ond fe fyddwn angen …

  • Gostwng nifer yr adeiladau clybiau ieuenctid yr ydym yn eu perchen (eu gwerthu) a rhedeg sesiynau o leoliadau eraill yn hytrach na hynny i arbed arian ar wresogi, goleuadau, atgyweiriadau ac ati.
  • Newid yr oriau a weithir gan weithwyr ieuenctid i amser tymor yn unig

Bydden ni (Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Powys) yn newid y ffordd mae'r gwasanaeth ieuenctid yn gweithredu yn llwyr trwy:

  • ‘Gomisiynu’ yr holl weithgareddau yn hytrach na hynny i elusennau, clybiau neu gyrff preifat i'w cynnal hwy. Fe fyddent yn cael eu talu i ddarparu'r gweithgareddau hynny ar draws Powys gyfan (nid yn unig o fewn y pum tref gyda chlybiau ieuenctid presennol) gan ddefnyddio'r cwricwlwm CASH cenedlaethol y mae clybiau ieuenctid yn gweithio oddi mewn iddo ar hyn o bryd (Dinasyddiaeth, Celfyddydau, Chwaraeon ac Iechyd)
  • O fewn yr opsiwn hwn, byddai gweithwyr ieuenctid yn parhau i weithio ym mhob Ysgol Uwchradd ond efallai na fyddent yn gweithio i Gyngor Sir Powys.

Fe fyddai hyn, fodd bynnag, yn golygu:

  • Na fyddem bellach yn darparu clwb ieuenctid yn uniongyrchol mewn unrhyw drefCael dweud dy ddweud

Clicia ar y ddolen isod i'r arolwg a chael dweud dy ddweud am ba weithgareddau ieuenctid sy'n apelio. Bydd yr arolwg yn cau ganol nos ar ddydd Sul 13 Awst 2017.  

 

I wybod mwy, byddi'n gallu dilyn y gwasanaeth ar:

Facebook - PowysYouth

Trydar - @powysyouth  

Pam fod rhaid gwneud y cynilion yn y lle cyntaf? 

Mae'n rhaid i'r cyngor ostwng ei wariant ar draws ei holl wasanaethau gan oddeutu £29.8m dros y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau megis llyfrgelloedd, gofal cymdeithasol ac ysgolion. Y rheswm dros hyn yn bennaf yw oherwydd y cyfyngu parhaus ar wariant cyhoeddus a'r gostyngiad mewn grant a dderbynnir gan y cyngor i gyflwyno gwasanaethau.

Gweld y canlyniadau o arolwg ieuenctid 2016