Arolwg Cynilion - Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref

Mae gan y Cyngor gynilion cyllidebol heriol o dros £29.8m i'w gwneud dros y tair blynedd nesaf. Un o'r opsiynau i wneud cynilion yw cau dwy o'r pum Canolfan Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref erbyn mis Ebrill 2017. Byddai hyn yn arwain at gynilion o £700,000. Mae pump opsiwn yn cael eu cyflwyno ar gyfer ystyriaeth.

Dweud eich dweud

Cliciwch ar y ddolen i'r arolwg a chael dweud eich dweud am y pump opsiwn a gyflwynir i'w hystyried. Bydd yr arolwg yn cau ar 30 Tachwedd 2016.

Darllenwch trwy'r opsiynau

yna

Ewch at yr arolwg 

Pa gynilion sy'n rhaid eu gwneud?

Rhaid i ni ostwng ein gwariant ar draws yr holl wasanaethau gan tua £29.8m dros y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn bennaf oherwydd fod gwasgu parhaus ar wariant cyhoeddus a gostyngiad yn y grant a dderbynnir gan y cyngor i gyflwyno gwasanaethau.

Mae nifer o wasanaethau eraill megis llyfrgelloedd, ysgolion a lleoliadau gofal dydd wedi cael y dasg hefyd o wneud cynilion ac mae'r cynnig hwn yn un o nifer.

Beth yw'r opsiynau?

Nid yw Opsiynau 1, 2 a 3 yn gwneud y ffigwr targed o £700k. Os byddai pobl yn ffafrio'r rhain, byddai angen i'r diffyg ddod o rywle arall yng nghyllideb y gwasanaeth.

Gostwng oriau agor y pum safle i gyd i dri diwrnod yr wythnos er mwyn cynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul ac un diwrnod o'r wythnos.

Cynilion posibl = £140k

Nid yw'n cwrdd â'r targed cynilo o £700k.

Byddai angen i £550k ddod o rywle arall yn y gyllideb.

Cau un safle (naill un yn Sir Drefaldwyn neu un yn Sir Frycheiniog - Byddai hyn yn golygu y byddai naill ai'r Trallwng/Y Drenewydd neu Ystradgynlais/Aberhonddu yn cau)

Cynilion posibl  = £350k.

Nid yw'n cwrdd â'r targed cynilo o £700k.

Byddai angen i £350k ddod o rywle arall yn y gyllideb.

Cau un safle (fel uchod) a gostwng dyddiau agor y pedwar safle sy'n weddill

Cynilion posibl  = £462k.

Nid yw'n cwrdd â'r targed cynilo o £700k.

Byddai angen i £238k ddod o rywle arall yn y gyllideb.

 

 

 

Cau dau safle gan adael un safle ym mhob rhanbarth. Byddai hyn yn golygu cadw'r safle oedd yn y lleoliad mwyaf canolog sef Y Drenewydd ar gyfer Sir Drefaldwyn ac Aberhonddu ar gyfer Sir Frycheiniog. Dim ond un safle sydd yn Sir Faesyfed sef Llandeglau.

Cynilion posibl  = £700k

Mae hyn yn cwrdd â'r targed cynilio o £700k.

Cau dau safle a gostwng oriau agor y tri safle sy'n weddill.

 Cynilion posibl  = £784k

Mae hyn yn cwrdd â'r targed cynilio o £700k.

Mae'n creu gweddill o £84k ar y targed cynilio o £700k sy'n ofynnol.