Arolwg Asesiad Llesiant

Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym Ebrill 2015, am wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  

 

Mae'n gosod dyletswydd ar sefydliadau'r sector cyhoeddus ac asiantaethau partner i weithio gyda'i gilydd i lunio cynllun sy'n helpu i wella llesiant y genhedlaeth bresennol yn ogystal ag ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol.


Ynglyn â Bwrdd y Sector Cyhoeddus

Yr aelodau statudol sydd ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys yw:

 • Cyngor Sir Powys
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru 

Y cyfranogwyr eraill a wahoddir yw;

 • PAVO
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Comisiynwyr Heddlu a Throsedd
 • Llywodraeth Cymru
 • y Gwasanaeth Prawf
 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Ynglyn â'r Asesiad

Roedd y sefydliadau wedi sefydlu bwrdd – Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus

Roedd yr aelodau’n gorfod casglu a dadansoddi cymaint o ddata a mewnwelediadau ag yr oeddent yn gallu am lesiant trigolion ac yna eu cyhoeddi.

Gelwir hyn yn Asesiad Llesiant drafft. 

Bellach mae angen iddyn nhw benderfynu pa faterion y dylent eu blaenoriaethu a’r hyn y gallan nhw ei wneud i ymateb i wella llesiant.

 

Yna caiff y camau gweithredu hyn eu cynnwys mewn Cynllun Llesiant tymor-hir ar gyfer Powys, a fydd yn cael ei adolygu bob 3 blynedd

Beth sydd wedi digwydd ym Mhowys?

Rydym wedi casglu llawer o wybodaeth a data am lesiant dros y flwyddyn a aeth heibio.

Bellach mae gennym ymhell dros 300 o setiau data ar amrywiaeth eang o bynciau sydd wedi ein helpu i greu darlun o fywyd ym Mhowys ac yn dweud pethau wrthym fel :

 • Faint o dwristiaid sy'n ymweld â Phowys a faint mae'n nhw'n ei gyfrannu i'r economi
 • faint o leoedd gofal plant sydd ar gael i rieni
 • faint o'r henoed sy'n derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain
 • sawl milltir o hawliau tramwy sydd ar draws y sir
 • faint o blant sydd mewn gofal
 • faint o blant sy'n gadael yr Ysgol Uwchradd gyda phump neu fwy o TGAU
 • Sawl trosedd sy'n cael ei gyflawni, a pha mor ddiogel a sicr ydym ni

 

Ry'n ni'n gwybod llawer o bethau am y boblogaeth yn ei chyfanrwydd ac rydym hefyd wedi gallu edrych ar ddata o saith ardal benodol i weld sut y mae bywyd yn gwahaniaethu rhwng gwahanol ardaloed ym Mhowysl.

Dadansoddwyd y data a'i wirio, ac mae'r Asesiad Llesiant yn dangos lle mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ei bartneriaid a chymunedau Powys yn gallu gweithio gyda'i gilydd i wella llesiant.

Mae'r asesiad yn dweud wrthym bod teithio o amgylch Powys, tlodi ac amddifadedd a llety addas ar gyfer pobl hyn yn feysydd posibl lle dylem ni wneud mwy i wella llesiant i chi fel dinasyddion.