Arolwg ar Strategaeth Gomisiynu, Caffael a Masnachol 2017

 

Mae Cyngor Sir Powys am gael barn pawb sydd â diddordeb yn ei strategaeth ddrafft newydd.  Gall hyn gynnwys busnesau lleol, cynghorau tref a chymuned, fforymau busnes a mudiadau’r trydydd sector.

 

Bydd yr arolwg yn cau am hanner nos, nos Iau 10 Awst 2017.

Nod y strategaeth yw sicrhau bod anghenion trigolion, defnyddwyr gwasanaethau a grwpiau cymunedol wrth wraidd proses y cyngor o wneud penderfyniadau a’r gwasanaethau y mae’r cyngor neu eraill yn ei gynnig.

Os yw’r agwedd hyn o’n gwaith at eich dant chi, cofiwch ddarllen y strategaeth ddrafft yma.

Yn bennaf, mae’r cwestiynau’n gofyn a ydych yn cytuno neu’n anghytuno’n gryf â’r canlynol:

  • Y weledigaeth a’r diffiniad i’r strategaeth
  • Datganiadau allweddol ar ddatblygu marchnadoedd, cydweithio
  • Wrth gaffael a rheoli contractau.
  • Cynigion ar y dull gweithredu a sut rydym yn bwriadu mesur  cynnydd.

Yn dilyn derbyn adborth a gwneud unrhyw newidiadau, bydd y strategaeth derfynol yn ddatganiad terfynol o sut bydd y cyngor yn rheoli ei waith comisiynu, datgomisiynu a masnachol, a helpu pob rhan o’r cyngor i fabwysiadu agwedd gyson, gynhwysfawr a chyfreithlon wrth gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol.

 

 

Dogfennau cysylltiedig

Strategaeth Gomisiynu a Masnachol Powys*

* Mae’r strategaeth yn cyfeirio at ‘adnoddau cyswllt’ ychwanegol sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.  Eu pwrpas yw rhoi mwy o fanylion a chymorth ar rannau o’r strategaeth i swyddogion, aelodau, darparwyr ac eraill fel sy’n briodol.  Ni fydd yr ‘adnoddau cyswllt’ hyn yn rhan o’r ymgynghoriad.

 

The IPC (Institute of Public Care) commissioning cycle.
Llun o gylch comisiynu'r IPC (Institute of Public Care)