Arolwg ar Safon Ansawdd Tai Cymru

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r manylion o sut fydd Cyngor Sir Powys yn gweithio i ddod â holl dai cyngor Powys i fyny at Safon Ansawdd Tai Cymru os nad ydynt yn cwrdd â hwy'n barod.  I denantiaid, bydd hyn yn golygu bod eu cartrefi o ansawdd da ac yn diwallu eu hanghenion presennol.

Dweud eich Dweud

Darllenwch y polisi drafft yn gyntaf

ac yna

Ewch i'r arolwg

Bydd yr arolwg yn cau ar ddydd Llun 15 Chwefror 2016.

Image of houses

Dywedsoch chi ...

Bod y polisi yn hawdd ei ddeall ar y cyfan.  

Bod ambell ddarn ychydig yn ddryslyd, e.e. y datganiad ariannol

Alla' i ddim gweld unrhyw beth sydd ar goll o'r polisi. 

Mae'r polisi'n ymddangos yn deg, a galla' i ddim gweld eich bod yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un trwy adolygu a diweddaru'r polisi 

Byddwn yn ...

Mabwysiadu'r polisi

Ail-eirio'r darnau oedd yn ddryslyd ym marn y tenantiaid wnaeth ymateb

Ymwybodol o unrhyw ddeddfwriaeth sydd ar fin dod sy'n golygu bod yn rhaid i ni ychwanegu unrhyw beth arall at y polisi

Sicrhau nad yw'r polisi'n gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un o'n tenantiaid 

Diben yr arolwg

Mae'r polisi'n nodi y rol sydd gan denantiaid i helpu'r cyngor i gyflawni'r gwaith atgyweirio angenrheidiol ac esbonio pa fath o waith sydd ynghlwm a'r gwaith i ddod a chartrefi i fyny at y safon.  

Mae'r polisi hefyd yn rhoi manylion o sut mae'r cyngor yn rhedeg ei raglen cynnal a chadw blynyddol a pha wybodaeth mae'n cadw ar gofnod am bob eiddo.

Diben yr arolwg hwn yw canfod os yw'r tenantiaid neu ddarpar-denantiaid neu rai sydd a diddordeb yn deall y polisi ac os nad ydynt beth sy'n anneglur neu'n ddryslyd er mwyn i ni ei ddiwygio.