Arolwg ar ofal yn y cartref

Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar ddyfodol tymor hir y gwasanaeth gofal yn y cartref ac rydym yn awyddus i wybod beth yw eich barn chi am wasanaethau gofal yn y cartref a sut y gellir gwella'r gwasanaethau hyn.

Dweud eich Dweud

Mynd i'r Arolwg

Bydd yr arolwg hwn yn cau am 5pm ar ddydd Llun 8 Chwefror, 2016.

Image of caring

Mae gwasanaethau gofal yn y cartref wedi newid yn sylweddol yn ddiweddar ond fel arfer maen nhw'n canolbwyntio ar helpu pobl gyda thasgau bywyd bob dydd a gyda gofal personol. 

Fel arfer, mae gofalwyr yn ymweld ag unigolion ar amseroedd penodol o'r dydd ac yn gwneud tasgau penodol sydd wedi cael eu trefnu o flaen llaw ac sy'n cael eu cofnodi mewn cynllun gofal.

Yn dilyn newidiadau i'r rheiny sy'n darparu gofal yn y cartref, dangosodd adolygiad o'r gwasanaeth effaith y newidiadau ar rai defnyddwyr o'r gwasanaeth ac rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad annibynnol.  Comisiynwyd y Sefydliad dros Ofal Cyhoeddus (IPC) i wneud y gwaith hwn. 

Mae'r IPC eisoes wedi cynnal nifer o gyfarfodydd a thrafodaethau wyneb yn wyneb / dros y ffon gyda defnyddwyr y gwasanaeth, teuluoedd, gofalwyr ac eiriolwyr i ddeall pa wasanaethau yr hoffai bobl ei gael, beth gellir ei wella a pha beth sydd ddim wedi gweithio'n dda yn y gorffennol. 

Byddwn yn falch pe baech yn cymryd rhan yn ein harolwg a rhoi gwybod i ni pa fath o wasanaeth gofal yn y cartref yr hoffech chi gael ym Mhowys yn y dyfodol.  Bydd y wybodaeth o'r arolwg ar-lein yn cefnogi'r sgyrsiau a thrafodaethau sydd wedi cael eu cynnal eisoes.