Ymgynghoriadau'r gorffennol

Cliciwch ar y 'teitlau' isod i wybod mwy am rai o'n prosiectau Ymgynghori diweddaraf. Mae gan rai ddolenni i dudalennau gwe eraill i'ch helpu chi  gael rhagor o wybodaeth gefndirol a dealltwriaeth gliriach o'r meysydd pynciau.

 

 

Teitl yr Ymgynghoriad Statws
Darpariaeth ADY mewn Ysgolion Cynradd. Daeth i ben ym mis Mawrth 2014. Mae'r wybodaeth yn cael ei dadansoddi ar hyn o bryd a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ym mis Mai, 2014.
Cyllideb 2014/15. Gellir dod o hyd i'n hadroddiad ar yr hyn a glywsom gan y cyhoedd, o ran cyllideb 2014/15, ar y tab < a href="../index.php?id=741">Adroddiadau adborth ar y brif dudalen ymgynghori. Daeth i ben ym mis Ionawr 2014.
Cau Ysgol John Beddoes ac Ehangu Ysgol Uwchradd Y Drenewydd. (Edrychwch ar adroddiadau i'r Cabinet ar 11 Mehefin 2013 Daeth i ben ym mis Mehefin 2013
Blaenoriaethau'r Gwasanaeth Ieuenctid Daeth i ben ym mis Mawrth 2013
Cynllun Gostwng Treth y Cyngor - edrychwch ar yr adroddiadau dan Eitem 9 o gyfarfod Cyngor Sir Powys ar 24 Ionawr, 2013. Daeth i ben ym mis Ionawr 2013.
Ymgynghoriad Partneriaeth Oedolion a Dysgu Cymunedol Powys ar y Ddarpariaeth Addysg i Oedolion a Chymunedau (adroddiad ar y gweill) Daeth i ben ym mis Mehefin 2012. Enillydd y raffl i ennill ipad (fel rhan o'r arolwg) oedd Sarah Chapple-Gill o Lanfair-ym-Muallt.
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - edrychwch ar yr adroddiadau o dan Eitem 9 o gyfarfod Cabinet Cyngor Sir Powys ar 23 Hydref, 2012 Daeth i ben ym mis Mehefin 2012
Arolwg Ysgolion Cynradd Ardal Dalgylch Gwernyfed - edrychwch ar yr adroddiadau dan Eitem 4 o gyfarfod y Cabinet ar 2 Hydref, 2012 Daeth i ben ym mis Mai 2012
Ymgynghoriad Machynlleth ar statws Erthygl 4 Daeth i ben ym mis Ebrill 2012.
Arolwg ar y ddogfen Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Daeth i ben ym mis Gorffennaf 2011
Moderneiddio Addysg Uwchradd ac ôl-16 - Cam Anffurfiol. Daeth i ben ym mis Mehefin 2011
Arolwg Ysgolion Cynradd Ardal Dalgylch Gwernyfed Daeth i ben ym mis Mai 2011
Adolygiad o Strategaeth y Celfyddydau Daeth i ben ym mis Ionawr 2011
Adborth o gam cyntaf yr ymgynghoriad ar ddyfodol ysgolion uwchradd y sir Daeth i ben ym mis Medi 2010
Newid i Strwythur Gwleidyddol y Cyngor (gweler eitem 11 o gofnodion cyfarfod y Cyngor ar 21/10/10 Daeth i ben ym mis Medi 2010
Ymgynghoriad ar y Gyllideb Daeth i ben ym mis Medi 2010
Cytundeb Cyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol (gweler eitem agenda 6 yn yr adroddiad bwrdd hwn) Daeth i ben ym mis Awst 2010
Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy (gweler eitem 7 yn yr adroddiad bwrdd hwn) Daeth i ben ym mis Awst 2010
Arolwg Ysgolion Ardal Dalgylch Gwernyfed Daeth i ben yng Ngwanwyn 2010
Asesiad Marchnad Dai Lleol Powys Daeth i ben ym mis Ionawr 2010
Arolwg Gwastraff Bwyd Daeth i ben yn Hydref 2009