Y Drenewydd

Image of Double yellow lines

Rydym yn adolygu’r holl gyfyngiadau aros a llwytho yn Y Drenewydd.  Cytunwyd ar gyfnod ymgynghori i gael barn ar y cyfyngiadau aros a llwytho dan sylw.

   
Cyfnod: 27 Chwefror 2015 - 20 Mawrth 2015
   
Statws: Ar gau
   
Cynulleidfa: Pawb
   
Pwnc: Rheoli Traffig
   
Math: Cyhoeddus
   

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Rheoli traffig
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw
Cynllun Tref Y Drenewydd - Adolygu cyfyngiadau parcio Dim Aros / Llwytho ar unrhyw adeg.
Lleoliad Amryw yn nhref Y Drenewydd
Disgrifiad Bwriad y cyfyngiadau aros/llwytho hyn yw sicrhau diogelwch ac hefyd i atal pobl rhag parcio ar y troedffyrdd a rhwystro cerddwyr.

CYNGOR SIR POWYS

Gorchymyn (Amryw Strydoedd Y Drenewydd)(Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio)(Eithrio Deiliaid Trwyddedau Aros am gyfnod byr) 2015

Ar ôl i Gyngor Sir Powys gyflwyno Gorchymyn Gorfodi Sifil ar dramgwyddau parcio, daeth nifer o anghysondebau, diffygion a phroblemau parhaus i’r amlwg sy’n gysylltiedig â’r cyfyngiadau presennol ar lwytho a pharcio ar y stryd.

Derbyniwyd cais hefyd i arbrofi cynllun parcio i drigolion mewn sawl rhan o’r dref.

O ganlyniad, cynhaliwyd adolygiad yn Y Drenewydd o’r holl gyfyngiadau aros a llwytho ar y stryd ac ymgynghori â’r trigolion hynny fydd yn cael eu heffeithio gan y cynnig i gyflwyno parthau parcio i drigolion.

Erbyn hyn rydym yn cynnig nifer o newidiadau i wneud yn fawr o’r mannau parcio sydd ar gael ar y stryd; cael gwared ar fannau parcio a llwytho sy’n atal llif diogel y traffig a cherddwyr a fyddai fel arall yn cael eu peryglu gan barcio byrbwyll a niwsans; creu mannau llwytho penodol yng nghanol y dref ar gyfer cerbydau nwyddau; a chreu mannau parcio penodol i drigolion mewn dau barth i roi cyfle iddynt barcio heb gyfyngiadau amser os oes ganddynt drwyddedau addas.

 

 

Os ydych am wrthwynebu, datgan cefnogaeth neu wneud unrhyw sylwadau ar y cynigion hyn,  gallwch wneud hynny'n ysgrifenedig gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

 

 

“The Montgomeryshire Committee met on the 3 June 2015 to consider the representations received during the public consultation process. You can view the agenda and minutes of the meeting.

The committee agreed to downgrade the proposed restrictions in the immediate vicinities of Vaynor Store, Heol Vaynor and the convenience store on Lower Canal Road to better accommodate the needs of customers. The modified plans showing the approved waiting restrictions outside these premises can be viewed on the PDF's below.

All other proposed waiting and loading restrictions within the town were approved to be implemented as proposed under the public consultation phase.

The highway authority will publish the traffic order and make the necessary changes to the carriageway markings and associated signage within the town in due course.