Adolygiad o Barcio ar y Stryd, Y Trallwng


Image of Double yellow lines

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig gwneud Gorchymyn traffig newydd i amrywio a chyflwyno cyfyngiadau aros a llwytho ar y rhwydweithiau fyrdd sirol a chefnffyrdd yn Y Trallwng.

   
Cyfnod: 18 Mawrth 2016 - 18 Ebrill 2016
   
Statws: Yn cau
   
Cynulleidfa: Pawb
   
Pwnc: Rheoli Traffig
   
Math: Cyhoeddus
   

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Rheoli traffig
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw
Cynllun Gorchymyn Cyngor Sir Powys (Amrywiol Strydoedd, Y Trallwng) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) 2016
Lleoliad Amrywiol Strydoedd, Y Trallwng, Powys
Disgrifiad Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig gwneud Gorchymyn traffig newydd i amrywio a chyflwyno cyfyngiadau aros a llwytho newydd ar rwydwaith ffyrdd sirol a chefnffyrdd yn Y Trallwng. Cynigir yr addasiadau yma er mwyn gwella llif y traffig trwy'r dref, gwella diogelwch y briffordd, atal parcio niwsans ar y troetffyrdd a'r llwybrau cerbydau a safoni amseroedd aros ar y briffordd. Nid yw'r cynnig yn ceisio cyflwyno cynllun trwydded parcio ar y stryd i drigolion y Trallwng gan fod y polisi yma'n dal yn y cyfnod treialu, ac nid yw ar gael hyd yma i'w gyflwyno i drefi eraill ym Mhowys. Mae'r cyfyngiadau aros a llwytho sy'n effeithio ar y cefnffyrdd yn cael eu gwneud ar ran Llywodraeth Cymru, yn rhinwedd ei grym fel Awdurdod Cefnffyrdd.

O 'r safle yma, mae modd lawrlwytho copi o'r Gorchymyn Drafft, cynlluniau perthnasol a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn neu gellir ei weld am ddim yn ystod oriau swyddfa o 18 Mawrth 2016 hyd 15 Ebrill 2016, yn y mannau canlynol:

• Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

• Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, SY21 7AS.

Gall UNRHYW UNIGOLYN wrthwynebu gwneud y Gorchymyn hwn drwy anfon rhybudd at y sawl y mae ei enw wedi lofnodi isod dim hwyrach na 15 Ebrill 2016, gan nodi sail y gwrthwynebiad.

Sylwch: Os ydych ym dymuno gwrthwynebu neu wneud neu gefnogi sylwadau, bydd tîm y proisect yn ystyried eich gohebiaeth ac mae'n bosibl y bydd angen i ni ymgynghori â phobl a sefydliadau y tu allan i'r Cyngor Sir. Fel rhan o'r brosed so ymgynghori ag eraill, mae'n bosib y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth iddynt, gan gynnwys y wybodaeth y gwnaethoch chi ei rhoi i ni, a'ch data personol. Ni fyddwn yn datgelu eich manylion personol, fodd bynnag, oni bai fod angen gwneud hynny er mwyn ein galluogi i drin y materion rydych chi wedi dwyn ein sylw atyn nhw.

 

Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch
Adran Traffig
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Cyfarfu Pwyllgor Sir Drefaldwyn ar 7 Medi 2016 i ystyried y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod proses yr ymgynghoriad cyhoeddus. Gellir gweld agenda a chofnodion y cyfarfod yma.

Penderfynodd y pwyllgor y dylai'r Gorchymyn Traffig Ardal, mewn ymgynghoriad â'r aelod(au) lleol a'r Cadeirydd, adolygu'r adroddiad a phenderfynu'r canlyniad i'r sir yn amodol ar ddiwygiadau llai yn cael eu gwneud yn unig.

Yn dilyn archwiliad o'r safle, penderfynodd yr aelodau i benderfynu yn erbyn y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd mewn perthynas â ffyrdd y sir, ac i wneud argymhelliad y dylid penderfynu yn erbyn y gwrthwynebiadau i gefnffyrdd. Derbyniodd yr awdurdod cefnffyrdd yr argymhelliad hwn. Cyflwynwyd adroddiad gwybodaeth ym Mhwyllgor Sir Drefaldwyn ar y 9 Tachwedd 2016 - gellir gweld yr adroddiad hwn yma

Fe wnaeth yr adran briffyrdd orchymyn traffig ar 19 Rhagfyr a fydd yn dod i rym ar 23 Ionawr 2017. Bydd y newidiadau sy'n angenrheidiol i farciau ffordd ac arwyddion ffordd o fewn y dref yn cael eu cynnal ymhen amser.

Lawrlwythwch y Gorchymyn a Gymeradwywyd yma