Panel y Dinasyddion

graffeg o gyfarfod

Grwp o ryw 1,000 o bobl sy'n byw yn y sir ac sy'n hapus i ni ofyn am eu barn yn rheolaidd ar gynlluniau, polisiau a gwasanaethau'r Cyngor yw Panel y Dinasyddion.

Mae bod yn aelod o'r panel yn golygu y gallwn ofyn am eich barn ar amrywiaeth o bynciau.  Gall pynciau amrywio o faterion polisi fel ein Cynllun Gwella Corfforaethol i weithgareddau hamdden, materion yn ymwneud â strydoedd a chludiant, tai ac addysg yn y sir. 

Byddem yn gobeithio eich cynnwys mewn tua thri neu bedwar prosiect ymgynghori'r flwyddyn, a byddai mwyafrif y rhain yn golygu llenwi holiadur a fydd yn eich cyrraedd chi naill ai ar e-bost neu drwy'r post.

Mae'r sawl sy'n gwasanaethu ar y panel yn gwneud hynny o'u gwirfodd er y byddwn yn talu treuliau os byddwn yn gofyn ichi fynychu grwp ffocws neu gyfarfod ymgynghori arall i roi eich barn.  Anaml iawn y bydd hyn yn digwydd.

Mae'r Heddlu, y Bwrdd Iechyd Lleol a'r Gwasanaeth Prawf wedi gofyn am ddefnyddio'r Panel Dinasyddion fel adnodd.  Gall aelodau'r panel nodi os ydynt am gael eu hymgynghori gan y cyrff hyn ai peidio pan fyddant yn ymuno. 

Mae'r Panel yn ceisio cynrychioli cymaint o boblogaeth Powys sydd dros 18 oed ag sy'n bosibl. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod angen rhagor o bobl dan 30 oed ac rydym angen rhagor o siaradwyr Cymraeg ar hyn o bryd.


Gall pobl ifanc (dan 18 oed) ddweud eu dweud hefyd ar TOWIP.

Beth sy'n digwydd i'ch sylwadau?

Mae'r holl sylwadau sy'n cael eu datgan gan aelodau'r Panel yn ein helpu ni i lunio penderfyniadau gwybodus am sut y dylwn wella ein gwasanaethau i chi.

Mae manylion a sylwadau'r aelodau yn gyfrinachol ac rydym yn cadw at y Ddeddf Diogelu Data yn llwyr.  Er mwyn eich diweddaru chi gyda'r penderfyniadau a wnaed, rydym yn anfon Cylchlythyr Chwarterol at Aelodau'r Panel sy'n rhoi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd ac yn tynnu sylw at rai gweithredoedd rydym wedi'u cynllunio o ganlyniad.

 

   

Ffurflen gais

  1. Mae ein cylchlythyr chwarterol a'n pecyn arolygon un ai'n cael ei bostio i drigolion neu ei anfon ar e-bost. Pa ddull fyddai'n well gennych?
  2. Pa ddull(iau) sydd well gennych chi ar gyfer ymgynghori? (gallwch ddewis mwy nag un)
  3. A ydych yn gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch yr holl flychau sy'n gymwys.
  4. Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 yn diffinio anabledd fel nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a thymor hir ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.
  5. Os y gwnaethoch ateb 'Oes' i'r cwestiwn uchod, ticiwch pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau natur eich anabledd.
  6. Diolch yn fawr iawn i chi am lenwi'r ffurflen hon. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol dan y Ddeddf Gwarchod Data, h.y. ni fydd y wybodaeth yn cael ei rhannu â phobl eraill. Defnyddir y wybodaeth er dibenion Panel y Dinasyddion yn unig. Mae'r Ddeddf Gwarchod Data 1998 yn rheoleiddio casglu, storio, prosesu a datgelu data personol. Mae hefyd yn rhoi hawliau i'r unigolion y mae'r wybodaeth yn cael ei gofnodi amdanynt.