Dod i wybod am ymgynghoriadau ym Mhowys

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn gofyn am farn trigolion, perchnogion busnesau, ymwelwyr a rhan ddalwyr ar wahanol bynciau. Bydd ein prosiectau ymgynghori diweddaraf yn ymddangos yma. Dyma eich cyfle i gael dweud eich dweud a rhoi eich sylwadau i ni! Dewch i wybod pam a sut y byddwn yn ymgynghori a gwybod mwy am ymuno â'n Panel Dinasyddion.

Ymgynghoriadau Presennol

Cyn-ymgynghoriad*

  • Nid oes prosiectau cyn-ymgynghoriad ar hyn o bryd

*Gyda rhai o'n prosiectau, rydym yn cynnal cam Cyn-ymgynghoriad lle'r ydym yn gofyn am farn nifer cyfyngedig o bobl cyn symud at y cam Ymgynghori. Mae hyn yn ein helpu i gael golwg cychwynnol ar farn pobl.

Ymgynghoriad gan ein partneriaid

Mae’r eitemau sydd wedi’u gosod yma ar gais sefydliadau eraill ac efallai ni fyddant ar gael yn Gymraeg 

Adolygiad Etholiadol Powys - Adroddiad o gynigion drafft

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau cam cyntaf eu hadolygiad o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Powys. Mae'r Comisiwn bellach wedi cyhoeddi’r Cynigion Drafft.  Bydd y cyfnod ymgynghori o 12 wythnos yn cau ar 29 Mai 2018.

I weld y cynigion drafft ewch i http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/59530911/?lang=cy

Dylid anfon sylwadau ar y cynigion drafft hyn trwy e-bost i ldbc.wales@gov.wales neu’n ysgrifenedig at Y Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Hastings House, Fitzalan Court, Caerdydd, CF24 0BL

 

Panel y Dinasyddion

graffeg o gyfarfod

Ydych chi'n byw ym Mhowys ac yn hapus i ni ymgynghori â chi'n rheolaidd ar gynlluniau, polisiau a gwasanaethau'r Cyngor?

Ymgeisio i ymuno â Phanel y Dinasyddion

image of a man on the phone

Rydym am i chi fod yn hapus gyda'n gwasanaethau ni, ac rydym am gael eich sylwadau a'ch barn chi am unrhyw newidiadau neu gynlluniau newydd er mwyn gwneud yn siwr eu bod yn ateb eich anghenion chi.

Mae Powys yn sir wledig iawn ac mae cyflwyno gwasanaethau sy'n ateb anghenion ein trigolion yn fusnes anodd.  Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori â chi ar ein cynlluniau ni os ydym i gael pethau'n iawn.  Hefyd mae gwrando ar eich sylwadau chi a gwrando ar eich syniadau a'ch pryderon chi yn gallu ein helpu ni i wella ein gwasanaethau.  

Sut ydym ni'n ymgynghori?

Rydym yn defnyddio holiaduron, grwpiau ffocws, cyfarfodydd anffurfiol, arddangosfeydd, cynadleddau, arolygon ffôn a chyfweliadau wyneb yn wyneb i dderbyn eich safbwyntiau.

Rydych hefyd yn ein helpu i wella gwasanaethau pan fyddwch yn cysylltu â ni gyda sylwadau, cwynion neu geisiadau am wasanaeth.

Rydym yn awyddus i sicrhau eich bod yn teimlo y gallwch roi eich barn i ni ac y gallwn ymgynghori â chi yn rheolaidd.  Rydym am i chi gael dweud eich dweud!  

Rydym hefyd wedi sefydlu Panel y Dinasyddion, sef grwp o tua 1000 o wirfoddolwyr, yn dod o bob math o gefndir led led Powys. Rydym yn gofyn i Aelodau'r Panel yn rheolaidd am eu safbwyntiau ar yr holl wasanaethau.

Cliciwch yma i wybod mwy am y Panel Dinasyddion, neu os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod.

 

 

Bob blwyddyn, rydym wedi gofyn i 1,000 o drigolion sut mae nhw'n ein mesur ni.  Rydym yn gofyn pa mor fodlon ydych chi gyda'n gwasanaethau allweddol a sut y gallwn eu gwella nhw os nad ydych chi'n hapus.

Rydym yn gofyn am amrywiaeth o wasanaethau, o ysgolion i lanhau strydoedd ac o wastraff i hawliau tramwy.

Byddwn yn gofyn sut ydych chi'n cysylltu â'r cyngor a pha mor aml.

Mae eich holl atebion yn helpu ein rheolwyr i flaengynllunio, i ystyried eich anghenion ac i gynnig gwell gwasanaethau i chi.