Dod i wybod am ymgynghoriadau ym Mhowys

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn gofyn am farn trigolion, perchnogion busnesau, ymwelwyr a rhan ddalwyr ar wahanol bynciau. Bydd ein prosiectau ymgynghori diweddaraf yn ymddangos yma. Dyma eich cyfle i gael dweud eich dweud a rhoi eich sylwadau i ni! 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda, sy’n darparu gwasanaethau iechyd yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wrthi’n ymgynghori ar newidiadau i ddarpariaeth ysbyty. Darllenwch fwy

 

 

Ymgynghoriad gan ein partneriaid

Mae’r eitemau sydd wedi’u gosod yma ar gais sefydliadau eraill ac efallai ni fyddant ar gael yn Gymraeg 

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i chi fynegi barn ar faethu, lleoli oedolion a gwasanaethau eirioli

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar wella’r ffordd rydym yn rheoli gwasanaethau maethu, lleoli oedolion ac eirioli.

Bydd yr holiaduron hyn yn cau ar 16 Awst 2018.

image of a man on the phone

Rydym am i chi fod yn hapus gyda'n gwasanaethau ni, ac rydym am gael eich sylwadau a'ch barn chi am unrhyw newidiadau neu gynlluniau newydd er mwyn gwneud yn siwr eu bod yn ateb eich anghenion chi.

Mae Powys yn sir wledig iawn ac mae cyflwyno gwasanaethau sy'n ateb anghenion ein trigolion yn fusnes anodd.  Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori â chi ar ein cynlluniau ni os ydym i gael pethau'n iawn.  Hefyd mae gwrando ar eich sylwadau chi a gwrando ar eich syniadau a'ch pryderon chi yn gallu ein helpu ni i wella ein gwasanaethau.  

Sut ydym ni'n ymgynghori?

Rydym yn defnyddio holiaduron, grwpiau ffocws, cyfarfodydd anffurfiol, arddangosfeydd, cynadleddau, arolygon ffôn a chyfweliadau wyneb yn wyneb i dderbyn eich safbwyntiau.

Rydych hefyd yn ein helpu i wella gwasanaethau pan fyddwch yn cysylltu â ni gyda sylwadau, cwynion neu geisiadau am wasanaeth.

Bob blwyddyn, rydym wedi gofyn i 1,000 o drigolion sut mae nhw'n ein mesur ni.  Rydym yn gofyn pa mor fodlon ydych chi gyda'n gwasanaethau allweddol a sut y gallwn eu gwella nhw os nad ydych chi'n hapus.

Rydym yn gofyn am amrywiaeth o wasanaethau, o ysgolion i lanhau strydoedd ac o wastraff i hawliau tramwy.

Byddwn yn gofyn sut ydych chi'n cysylltu â'r cyngor a pha mor aml.

Mae eich holl atebion yn helpu ein rheolwyr i flaengynllunio, i ystyried eich anghenion ac i gynnig gwell gwasanaethau i chi.