O fewn terfynau amser a chyllideb

29 December 2015 |

Bydd ysgol cyfrwng Cymraeg newydd Y Drenewydd, Ysgol Dafydd Llwyd wedi’i chodi o fewn y terfynau amser disgwyliedig ac o fewn y gyllideb wrth iddi agor ei drysau’r mis nesaf (Ionawr).

Ar ôl ymweliad diweddar â’r safle ar Ffordd Dolfor, dywedodd y Cynghorydd Darren Mayor, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys ei fod wrth ei fodd yn cyhoeddi, bod yr ysgol newydd wedi’i chodi o fewn y terfynau amser disgwyliedig ac o fewn terfynau’r gyllideb.

“Dyma anrheg Nadolig bendigedig i blant y Drenewydd. Mae’r adeilad yn un eang  gyda digonedd i oleuni naturiol ac awyriad priodol i atal yr ystafelloedd dosbarth rhag mynd yn drymllyd - a bydd hyn yn helpu’r plant i aros yn effro. Cafodd lliwiau niwtral eu defnyddio yn yr addurn mewnol, gydag ambell sblash o liw mwy amlwg, i wneud y cyfan y fwy diddorol, ac i helpu’r plant bach adnabod y gwahanol adrannau. Bydd yr adeilad yn amgylchedd dysgu gwych,” meddai.

Mae’r ysgol yn un o genhedlaeth newydd o adeiladau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, gyda lleihau gollyngiadau carbon a datblygu cynaliadwy yn brif sbardun. Bydd yn cyrraedd safonau ardderchog BREEM, y lefel uchaf o effeithlonrwydd ynni y mae modd ei dyfarnu i adeilad.

Diolchodd y Cyng Mayor hefyd i’r rheolwr prosiect Nick Hinckley sydd wedi bod yn gweithio gyda’r prif gontractwyr Wilmot Dixon i gyflawni’r canlyniad gwych yma.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwaith o ddylunio ac adeiladu’r ysgol newydd yma. Maen nhw wedi gwneud gwaith rhagorol ar dasg gymhleth ac anodd. Rwy’n gwerthfawrogi’r holl grefftwyr, technegwyr adeiladu a phenseiri proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o’r cysyniad cychwynnol, y dewis o ddeunyddiau, a’r gwaith adeiladu ei hun gan gynnwys y gorffeniad. Rwy’n teimlo’n ffodus dros ben i fod â thîm o arbenigwyr mor gymwys yn gweithio mor dda drosom ni.”

Ariannwyd yr ysgol, a ddyluniwyd ar gyfer hyd at 300 o ddisgyblion, yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, ac yn rhannol gan Gyngor Sir Powys, a bydd yn darparu cartref newydd i’r ysgol sydd ar hyn o bryd yn Stryd y Parc.

Bydd yr ysgol yn darparu canolfan ar gyfer addysg blynyddoedd cynnar (i blant tair oed) a Dechrau’n Deg (sy’n darparu gofal plant ar gyfer plant 2 oed cymwys).

Er y bydd y disgyblion yn mwynhau ychydig ddyddiau ychwanegol o wyliau ar ôl y Nadolig, bydd staff yr ysgol yn brysur yn symud i mewn i’r ysgol newydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 4 Ionawr. Dydd Llun 11eg fydd y diwrnod cyntaf i’r disgyblion.