Trefnu i Briodi ym Mhowys

Image of Roses and rings

Yng Nghymru a Lloegr, gall priodas sifil neu bartneriaeth sifil gael ei chynnal mewn swyddfa gofrestru neu mewn adeilad sydd wedi'i gymeradwyo ar gyfer priodasau sifil a phartneriaethau sifil.

Er mwyn trefnu priodas sifil neu bartneriaeth sifil, bydd rhaid i chi a'ch partner roi Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil i'r Cofrestrydd lle rydych chi'n byw. Os ydych yn priodi mewn capel neu eglwys ar wahân i'r Eglwys yng Nghymru, bydd  rhaid i chi hefyd roi Hysbysiad o Briodas i'r Cofrestrydd.

Bydd angen dau dyst ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth. Dylai'r tystion hyn fod yn 18 oed neu'n hyn. Os ydych yn defnyddio dehonglydd/cyfieithydd, bydd  rhaid iddo yntau/iddi hithau hefyd fod yn dyst. 

Gan fod ein Cofrestryddion yn cynnal sawl seremoni ar yr un diwrnod fel arfer, sylwch os byddwch yn hwyr ar gyfer eich seremoni, mae'n bosibl y bydd yn rhaid iddi gael ei thocio i wneud yn siwr bod gan y Cofrestrydd ddigon o amser i deithio i'w apwyntiad nesaf.

Os ydych am i'ch priodas neu'n partneriaeth sifil gael ei chynnal yn Gymraeg, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu Cofrestrydd sy'n siarad Cymraeg.

 

O 10 Rhagfyr 2014 ymlaen, bydd yn bosibl trosi eich Partneriaeth Sifil yn briodas. I drefnu hyn, ffoniwch y Swyddfa Gofrestru yn Llandrindod. Bydd y staff yno'n gallu trefnu apwyntiad yn unrhyw un o swyddfeydd Powys drosoch.

Bydd gofyn i'r ddau ohonoch chi lofnodi datganiad ar adeg yr apwyntiad yn cytuno i'r newid, a phan fydd hyn wedi'i gofrestru, byddwch yn cael tystysgrif priodas.

Bydd angen i'r ddau/ i'r ddwy ohonoch gynhyrchu'r dogfennau canlynol ar gyfer y 2 bartner:

Pasbort dilys

Tystiolaeth o le rydych yn byw (e.e. bil cyfleustodau, cyfriflenni banc)

Eich tystysgrif Partneriaeth Sifil

Os ydych yn ddinesydd Prydeinig ac yn bwriadu priodi dramor, yn y lle cyntaf dylech gysylltu â Llysgenhadaeth neu Swyddfa Is-Gennad y wlad dan sylw i wirio eu gofynion cyfreithiol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn cyflawni gofynion cyfreithiol y wlad honno.

Mae'n bosibl y bydd angen i chi gael ‘Tystysgrif Dim Rhwystr'. I gael hon, bydd angen i chi drefnu hysbysiad yn y ffordd arferol, a bydd Tystysgrif Dim Rhwystr yn cael ei chyflwyno ar ddiwedd y cyfnod aros. Mae'n bosibl y bydd angen cyfieithiad o'r ddogfen cyn ei dilysu.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad

Os nad ydych chi, neu os nad yw eich partner yn wladolyn Prydeinig, cysylltwch â'r Cofrestrydd Arolygol i gael rhagor o wybodaeth oherwydd gallai'r rheolau fod yn wahanol.

Dylai parau sy'n destun rheolaeth fewnfudo ac sy'n dymuno priodi neu gofrestru partneriaeth sifil yn y Deyrnas Unedig gael gwybodaeth o wefan Asiantaeth Ffiniau'r DU

Dim ond mewn rhai swyddfeydd cofrestru dynodedig y gall pobl sy'n destun rheolaeth fewnfudo gyhoeddi Hysbysiad Priodas/Hysbysiad Partneriaeth Sifil. Ym Mhowys, mae'r swyddfa dan sylw yn Llandrindod. Mae swyddfeydd cofrestru dynodedig eraill yn Amwythig, Aberystwyth, Abertawe, Caerdydd a Chaerloyw.

Dan y gyfraith, rhaid i Swyddogion Cofrestru roi gwybod am unrhyw briodas y credant sydd wedi'i threfnu dim ond at ddiben osgoi goblygiadau deddfau mewnfudo.

Er mwyn trefnu priodas sifil neu bartneriaeth sifil, mae'n rhaid i chi a'ch partner fel eich gilydd gyflwyno Hysbysiad Priodas/Hysbysiad Partneriaeth Sifil i'r Cofrestrydd yn yr ardal lle rydych chi'n byw. Os ydych chi'n priodi mewn capel neu eglwys ar wahan i'r Eglwys yng Nghymru bydd rhaid i chi hefyd rhoi Hysbysiad Priodas i'r Cofrestrydd.
Bydd angen i chi ddod â'r canlynol gyda chi:

a) Pasbort Prydeinig dilys, NEU fersiwn llawn eich tystysgrif geni Brydeinig - i gadarnhau eich cenedligrwydd, a hefyd i ddangos eich bod chi'ch dau dros 18 oed. Os ydych rhwng 16 a 18 oed, bydd angen caniatâd eich rhieni. Os cawsoch eich geni ar 1 Ionawr 1983 neu ar ôl hynny, a dim pasbort Prydeinig gennych, bydd angen i chi ddod â fersiwn llawn eich tystysgrif geni eich hun a fersiwn llawn tystysgrif geni eich mam gyda chi.

b) Os yw'r naill neu'r llall ohonoch chi wedi bod yn briod, neu mewn partneriaeth sifil gynt, yna bydd angen i chi ddod â naill ai'r dystysgrif archddyfarniad absoliwt (decree absolute) neu dystysgrif marwolaeth eich cyn gymar/partner gyda chi. Os ydych yn weddw, bydd angen i chi hefyd ddod â'r dystysgrif priodas/partneriaeth gyda chi

c) Tystiolaeth o'ch cyfeiriad cartref, er enghraifft datganiad banc, paslyfr cymdeithas adeiladu, bil cyfleustodau neu drwydded yrru

d) Y Ffi ar gyfer pob Hysbysiad Priodas/Hysbysiad Partneriaeth Sifil. Y Gyfraith sy'n gosod y ffi yma, a dydy hi ddim yn un y gallwn ei thalu'n ôl i chi.

Rhaid i chi fod wedi byw yn yr ardal lle y rhoddwch eich Hysbysiad Priodas/Hysbysiad Partneriaeth Sifil am saith diwrnod o leiaf. Mae'r Hysbysiad yn ddilys am un flwyddyn o'r dyddiad y cyhoeddwyd ef.  Wedi i'r Cyflwyniad gael ei gyhoeddi, bydd yn cael ei arddangos ar yr hysbysfwrdd yn Swyddfa Gofrestru Powys, Llandrindod am 28 diwrnod. Os nad oes unrhyw wrthwynebiad cyfreithiol i'r briodas, bydd rhwydd hynt i'ch priodas neu'ch partneriaeth sifil fynd yn ei blaen.

e)  O 2 Mawrth 2015 mae'n rhaid i chi roi rhybudd o 28 diwrnod o leiaf o'ch bwriad i briodi. Os ydych yn priodi gwladolyn tramor (ar wahan i ryswun sy'n ddinesydd y EEA) mae'n bosibl y bydd y cyfnod aros yn cael ei ymestyn o 70 diwrnod.