Ffioedd y gwasanaeth cofrestru

Mae ffioedd a nodwyd gyda * wedi'u gosod gan y gyfraith. Mae ffioedd a nodwyd gyda + wedi'u nodi gan y cyngor ac yn cael eu hadolygu bob blwyddyn. Gallwn dderbyn taliadau dros y ffôn ar 01597 827468 neu drwy siec / archeb bost wedi’i wneud yn daladwy i ‘Cyngor Sir Powys’ a’i bostio i’r swyddfa yn Llandrindod.

 

Tystysgrifau hanes teulu

Tystysgrifau genedigaeth, marwolaeth a phriodas hanesyddol £10.00*

Mae ffi gweinyddu ychwanegol o £1.00 ar gyfer cyhoeddi a phostio tystysgrifau.   

Bydd eich tystysgrif yn cael ei chyhoeddi o fewn 5 diwrnod gwaith. Rydym yn cynnig y gwasanaeth canlynol petaech angen eich tystysgrif yn gynt:

Dosbarthiad arbennig 9 a.m.

£28.00

Dosbarthiad diwrnod nesaf

£20.00

Dosbarthiad wedi'i gofnodi

£15.00

(mae'r prisiau hyn yn cynnwys cost y dystysgrif)

Sylwch nad yw'r gwasanaethau hyn ar gael oni bai fod y dystysgrif wedi'i harchebu, eich bod wedi talu amdani erbyn 1.00p.m., a bod y manylion yn fanwl-gywir er mwyn gallu dod o hyd i'r cofnod.

Copïau o dystysgrifau

Tystysgrifau Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau ar adeg cofrestru

£4*

Tystysgrifau a gyhoeddir un wythnos wedi'r cofrestru cychwynnol

£7*

Tystysgrifau a gyhoeddir wedi cau'r gofrestr

£10*

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Rhybudd o Briodas neu Bartneriaeth Sifil

£35 yr un*

Tystysgrif Priodas/Tystysgrif Partneriaeth Sifil

£ 4 yr un*

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn Swyddfa Gofrestru

£46*

(Gall priodasau gael eu cynnal am y ffi statudol yn Swyddfa Gofrestru Powys, Llandrindod, Neuadd Brycheiniog yn Aberhonddu, Neuadd Maldwyn yn Y Drenewydd, Swyddfeydd y Parc yn y Drenewydd, y Llyfrgell yn Ystradgynlais, y Swyddfa Gofrestru yn Y Gelli Gandryll a Swyddfa'r Cofrestrydd. Sylwch mai lle eithaf cyfyngedig sydd ar gael yn y lleoedd yma.  Nid yw'r ystafelloedd priodi statudol ar gael ar ddydd Sul nac ar Wyl y Banc)

Mae'n rhaid talu ffi o £20 ar adeg y bwcio. Nid oes modd ad-dalu na didynnu'r ffi yma. 

 

 

Ffioedd ar gyfer Cofrestryddion i fynychu eiddo trwyddedig ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil

Dydd Llun - Dydd Iau£315+
Dydd Gwener£330+
Dydd Sadwrn£380+
Dydd Sul/Gwyliau Banc£450+
Presenoldeb mewn Adeilad Cofrestredig (e.e. Capel)£ 90*

Bydd angen talu ffi archebu na ellir ei had-dalu o £20 am bob seremoni sy'n cael ei threfnu gyda Gwasanaeth Cofrestru Powys. Nid oes modd ad-dalu na didynnu'r ffi yma. Os yw'r seremoni'n cael ei threfnu ac yna'i newid, a'r seremoni'n dal i gael ei chynnal ym Mhowys, ni fydd angen talu ffi ychwanegol.

Ffioedd ar gyfer seremonïau enwi sifil a seremonïau ail-gadarnhau llwon/ymrwymiad

Dydd Llun - Dydd Gwener

£165 gan gynnwys TAW +

Dydd Sadwrn

£185 gan gynnwys TAW +

Dydd Sul/Gwyliau Banc

£206 gan gynnwys y gyfradd TAW +

Mae'n rhaid talu ffi o £20 ar adeg y bwcio. Nid oes modd ad-dalu na didynnu'r ffi yma.

Bydd Swyddog wedi'i hyfforddi gan Gyngor Sir Powys yn mynychu'r seremonïau hyn yn unig pan fyddant yn cael eu cynnal mewn eiddo cymeradwy ar gyfer Seremonïau Sifil. Yn yr achos hwn, maent yn gweithredu fel Gweinyddion ac nid fel Swyddogion Cofrestru.

Trwyddedu lleoliadau cymeradwy i gynnal seremoniau sifil

Trwydded, yn ddilys am 3 blynedd o'i dyddiad cyhoeddi

                            £900+

 

Ffioedd am newid y cofrestru cychwynnol

 

Yn daladwy i’r Cofrestrydd / Prif Gofrestrydd;

 

Ychwanegu neu newid enw(au) cyntaf cyn pen 12 mis wedi cofrestru’r enedigaeth - £40.00

 

Ffi’r Cofrestrydd / Prif Gofrestrydd am drin cywiriad - £75.00

 

Ffi’r Cofrestrydd Cyffredinol am drin cywiriad - £90.00