Dweud Unwaith

Pan fydd rhywun wedi marw, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud, ar adeg pan fyddwch leiaf awydd eu gwneud. Rydym yn gobeithio y bydd ein gwasanaeth Dweud Unwaith yn gwneud pethau'n haws.

Dweud wrthym yn bersonol

Os hoffech ddod draw a siarad gyda rhywun, ffoniwch 0845 602 7038 neu 01597 827468 i wneud apwyntiad. Bydd angen i chi gofrestru'r farwolaeth cyn i chi ein gweld. Os mae'n helpu, gallwch fel arfer wneud apwyntiad i weld y Cofrestrydd a defnyddio'r gwasanaeth Dweud Unwaith yn ystod yr un ymweliad.

Ffôn

Efallai y byddai'n well gennych siarad â rhywun dros y ffôn. Gallwch ffonio'r Adran Gwaith a Phensiynau. Ffoniwch 0845 602 7038 neu 01597 827468 am ragor o wybodaeth.

Dweud Unwaith

Gallwn eich helpu i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau a gallant drosglwyddo'r wybodaeth hon i nifer o adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau'r cyngor lleol ar eich rhan.

Gallwch ddweud wrthym unwaith yn unig, a byddwn yn cysylltu â'r holl sefydliadau hynny.

I sicrhau fod y wybodaeth gywir yn cael ei chyflwyno i unrhyw sefydliad y byddwn yn cysylltu â hwy ar eich rhan, dewch â'r wybodaeth ganlynol am yr unigolyn sydd wedi marw gyda chi:

  • Eu Rhif Yswiriant Cenedlaethol a dyddiad geni g?r, gwraig neu bartner sifil sy’n para’n fyw a’u Bathodyn Glas
  • Manylion unrhyw fudd-daliadau neu wasanaethau yr oeddynt yn eu derbyn
  • Eu tystysgrif marwolaeth
  • Eu Trwydded Yrru neu rif eu Trwydded Yrru
  • Eu Pasbort neu rif Pasbort a thref/sir eu genedigaeth

Efallai y byddwn hefyd yn gofyn am fanylion cyswllt oddi wrthych ar gyfer:

  • Eu perthynas agosaf
  • Gwr, gwraig neu bartner sifil sydd dal yn fyw
  • Yr unigolyn sy'n delio gyda'u hystâd

Rhaid i chi gael caniatâd yr unigolion a restrir uchod os ydych am ddarparu'r wybodaeth amdanynt i ni.

Os byddwch yn penderfynu defnyddio'r gwasanaeth hwn, byddwn yn gallu dweud wrth y sefydliadau canlynol:

• Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Gwasanaeth Pensiynau, Anableddau a Chynhalwyr

Canolfan Byd Gwaith

Tîm Iechyd Tramor

• Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Staff Gwasanaeth ac Asiantaeth Cyn-filwyr

Cynllun Pensiynau Rhyfel

• Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Budd-dal Plant

Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith

Trethi Personol

• Y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau

• Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Gallwn ddweud y cyrff canlynol os ydych yn gofyn i ni wneud hynny:

• Cynghorau Lleol

Tai Cyngor

Treth y Cyngor

Llyfrgelloedd

Bathodynnau Glas

Gwasanaethau Oedolion

Gwasanaethau Plant

Casglu taliadau am wasanaethau cyngor

Gwasanaethau Etholiadol

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Bydd y sefydliadau a gysylltir â hwy yn defnyddio'r wybodaeth i ddiweddaru cofnodion; i roi diwedd ar wasanaethau, budd-daliadau a chredydau fel sy'n briodol; ac i ddatrys unrhyw faterion sy'n weddill. Efallai y byddant yn defnyddio'r wybodaeth hon mewn ffyrdd eraill, ond dim ond fel y bydd y gyfraith yn caniatau.

Perthynas Agosaf

Os mai chi yw'r perthynas agosaf (perthynas agosaf trwy waed neu briodas i'r sawl sydd wedi marw), gall eich hawl i dderbyn budd-daliadau newid, felly gwnewch yn siwr fod gennych eich Rhif Yswiriant Gwladol a/neu eich dyddiad geni eich hunan gyda chi pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Os nad chi yw'r perthynas agosaf, neu'r unigolyn sy'n delio gydag ystad yr ymadawedig (sef yr unigolyn sy'n trin eu heiddo a'u harian), gallwch barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth os oes gennych eu caniatâd i ddarparu eu manylion a gweithredu ar eu rhan.