Cofrestru marwolaeth

Pan fydd rhywun yn marw, bydd y meddyg a oedd yn trin yr un sydd wedi marw yn cyflwyno tystysgrif feddygol sy'n dangos achos y farwolaeth. Rhaid mynd â'r dystysgrif i swyddfa'r cofrestrydd.

Weithiau, os oedd y farwolaeth yn sydyn neu os nad yw'r meddyg a oedd yn gofalu am yr un sydd wedi marw ar gael, efallai na fydd modd cyflwyno tystysgrif feddygol sy'n nodi achos y farwolaeth. Os bydd hyn yn digwydd, bydd rhaid adrodd am y farwolaeth i'r crwner. Gall hyn arwain at oedi wrth gofrestru'r farwolaeth.

Rhaid cofrestru pob marwolaeth yn yr ardal lle  digwyddodd y farwolaeth,  o fewn 5 diwrnod. Fel arfer, mae'r wybodaeth am yr unigolyn sydd wedi marw yn cael ei chofrestru ar gyfrifiadur yn ogystal â chofrestr marwolaeth, a bydd yr un sy'n cofrestru'r farwolaeth yn llofnodi'r cofnod.

Os nad yw'n hawdd i'r un sy'n cofrestru'r farwolaeth i fynd i'r ardal lle digwyddodd y farwolaeth, gellir rhoi'r wybodaeth ar gyfer cofrestru'r farwolaeth i gofrestrydd mewn ardal arall. Bydd y cofrestrydd yn cofnodi manylion y cofrestriad ar ffurflen datganiad, a'i hanfon at gofrestrydd y cylch priodol a fydd yn nodi'r wybodaeth ar y gofrestr farwolaeth.

Gellir cofrestru yn ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg os yw'r un sy'n cofrestru'r farwolaeth yn rhoi'r wybodaeth yn y Gymraeg a bod y cofrestrydd yn gallu deall ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Os nad yw'r cofrestrydd yn gallu deall nac ysgrifennu Cymraeg, gellir cofrestru mewn ardal wahanol lle mae yna gofrestrydd sy'n siarad Cymraeg, gan ddefnyddio'r weithdrefn datganiad fel y disgrifiwyd uchod.

  • perthynas yr un sydd wedi marw a oedd yn bresennol yn ystod ei salwch olaf.
  • perthynas yr un sydd wedi marw,
  • rhywun a oedd yn bresennol adeg y farwolaeth.
  • rhywun sy'n byw yn y ty neu'r sefydliad os oedd ef/hi yn gwybod am y farwolaeth.
  • yr un sy'n trefnu i gael gwared â'r corff (nid y trefnwr angladdau, ond yr un sy'n gwneud y trefniadau.)

 

 

Gellir archebu a thalu am dystysgrifau marwolaeth adeg gwneud y datganiad, ynghyd â'r ddogfen sy'n galluogi i'r angladd gael ei chynnal. Yna, bydd y rhain yn cael eu postio atoch.

Os defnyddir y weithdrefn datganiad, gall gymryd diwrnod neu ddau yn ychwanegol i gyhoeddi'r ddogfen sy'n galluogi i'r angladd fynd yn ei blaen. Dylai perthnasau drafod y trefniadau gyda'u trefnydd angladdau er mwyn osgoi oedi'r angladd.

Isod, rhestrir rhai o’r ffurflenni a’r tystysgrifau y byddwch yn eu derbyn gan feddygon a Chrwneriaid. Mae’r rhestr yn esbonio pryd a lle y gallwch gael pob ffurflen.

 

 

Wrth gofrestru marwolaeth Byddwch fel arfer yn derbyn Oddi Wrth
Os nad yw'r farwolaeth yn cael ei chyfeirio at Grwner Tystysgrif Feddygol Meddyg
Ym mhob achos Rhybudd Ffurfiol Meddyg
Os yw babi yn farw-anedig Tystysgrif Feddygol o farw-enedigaeth Meddyg neu Fydwraig
Os yw'r farwolaeth yn cael ei chyfeirio at Grwner ond nad oes cwest Hysbysiad gan y Crwner (Ffurflen Binc B/ffurflen 100) Crwner (fel arfer, mae'r ffurflen hon yn cael ei hanfon at y Cofrestrydd. Fodd bynnag, efallai y gofynnir i chi fynd â hi)
Os bu cwest a bydd y corff yn cael ei gladdu Gorchymyn ar gyfer claddu (ffurflen 101) Crwner
Os bu post-mortem neu gwest a bydd y corff yn cael ei amlosgi Tystysgrif ar gyfer Amlosgi (ffurflen E) Crwner
Os bydd y corff yn cael ei symud allan o Gymru neu Loegr Rhybudd Symud (ffurflen 104) Crwner
     

Dweud Unwaith

Pan fydd rhywun wedi marw, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud ar yr un pryd, ar adeg pan fyddwch leiaf awydd eu gwneud.  Rydym yn gobeithio y bydd ein gwasanaeth Dweud Unwaith yn gwneud pethau'n haws.

Beth i'w wneud / beth sy'n digwydd?

Cyngor am beth i'w wneud os yw'r marwolaeth wedi digwydd mewn ysbyty neu os yw'r marwolaeth yn digwydd rhywle arall, post-mortem a rhoi gwybod am y marwolaeth i'r crwner.