Cofrestru genedigaeth

image of a baby

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i chi gofrestru genedigaeth baban o fewn 42 diwrnod o'r dyddiad geni. Efallai y byddwch yn gallu gwneud hyn yn yr ysbyty - gall staff yno roi manylion i chi. Fel arall, bydd angen i chi fynd i Swyddfa Gofrestru. Mae'n well gwneud apwyntiad fel na fydd rhaid i chi aros.

Dewch o hyd i'ch Swyddfa Gofrestru Leol a ffonio i drefnu ymweliad yn ystod eu horiau agor.

Os yw'r cofrestrydd yn brysur, gadewch neges a bydd rhywun yn rhoi galwad yn ôl i chi.

Os yw mam a thad y baban yn briod â'i gilydd pan gafodd y baban ei eni, gall y naill neu'r llall gofrestru'r enedigaeth. Os nad oeddynt yn briod, gall y fam gofrestru, a gellir cynnwys manylion y tad os y daw ef gyda hi. Os nad yw hyn yn bosibl, gall y Gwasanaeth Cofrestru roi cyngor i chi ar beth i'w wneud.

Gofynnir i bawb sy’n mynychu apwyntiad i ddod â’r llyfr cofnod iechyd (y llyfr coch) ar gyfer y baban gyda hwy ac I.D. ar gyfer eu hunain.  Yn ogystal â hyn bydd angen i’r cofrestrydd wybod:

  • Dyddiad a lle y cafodd y baban ei eni
  • Rhyw y baban
  • Enw llawn y baban
  • Manylion y fam: enw llawn (a'i chyfenw cyn priodi os yn berthnasol); dyddiad a man geni; cyfeiriad arferol ar ddyddiad yr enedigaeth; swydd (dewisol); dyddiad y briodas (os yn briod â thad y baban ar adeg yr enedigaeth); nifer y plant sydd gan y fam eisoes.
  • Os yw manylion y tad i'w gosod ar y gofrestr, byddwch angen ei enw llawn, ei ddyddiad a man geni, a'i swydd ar adeg yr enedigaeth (neu ei swydd ddiwethaf).

Os nad yw'r rhieni wedi priodi, nid oes rhaid i'r fam gynnwys ei fanylion fel arfer. Efallai y bydd yn bosibl eu hychwanegu'n hwyrach.

Bydd y cofrestrydd yn gofyn am y manylion a restrir uchod. Wedi hynny, byddant yn rhoi copi o'r dudalen gofrestru i chi ac yn gofyn i chi daro golwg drosti. Os oes camgymeriad, gall gymryd amser hir i'w gywiro, felly darllenwch y dudalen yn ofalus iawn. Mae cofrestru fel arfer yn cymryd tua 30 munud.

Mae cofrestru ei hunan am ddim a byddwch yn derbyn tystysgrif genedigaeth fer. Os ydych eisiau pasbort neu gyfrif banc i'r baban, byddwch angen tystysgrif genedigaeth lawn (bydd angen talu am hyn). Gallwch ei archebu (neu fersiynau byr ychwanegol), pan fyddwch yn cofrestru, neu fe allwch gael un nes ymlaen - edrychwch ar ein tudalen ffioedd.

Os ganed eich baban y tu allan i Bowys, gallwch fynd i'r Swyddfa Gofrestru i wneud 'datganiad o enedigaeth'. Bydd y cofrestrydd yn ei anfon i'r Swyddfa Gofrestru yn yr ardal lle ganed eich baban a byddwch yn cael tystysgrif geni yn y post.

Byddwch angen siec neu archeb bost i'w gwneud yn daladwy i'r Swyddfa Gofrestru briodol - gofynnwch am hyn wrth wneud apwyntiad.

Os ydych angen y dystysgrif ar frys, bydd rhaid i chi fynd nôl i'r ardal lle ganed y baban a chofrestru'n bersonol.

 

 

Mae yna ddau reswm pam y dylech ail-gofrestru genedigaeth sydd wedi'i chofrestru eisoes :

  • Os yw rhieni naturiol y plentyn yn priodi ar ôl i'r plentyn gael ei eni a'i gofrestru. Bydd yr ailgofrestru'n diweddaru'r dystysgrif geni.
  • Os nad yw manylion y tad naturiol ar y dystysgrif wreiddiol, efallai oherwydd nad oedd yn bresennol ar y pryd. Bydd ailgofrestru yn diweddaru'r dystysgrif geni i gynnwys ei fanylion.

Gellir lawrlwytho'r ffurflenni perthnasol oddi ar gov.uk

Dweud Unwaith

image of a baby

Os ydych chi newydd gael baban, gallwn gysylltu â gwahanol adrannau'r llywodraeth ar eich rhan. Os ddewch chi â'ch ffurflen Budd-dal Plant wedi'i llenwi'n barod gyda chi, gallwn daro golwg drosti a'i hanfon ymlaen at Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar eich rhan.

 

Os nad oes gennych gopi o’r ffurflen Budd-dal plant, gallwch ei lawrlwytho yma:

Clirio

Cyswllt

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol