Rheolau'r Pwll Nofio

  

Rheolau Ymyl y Pwll i Nofwyr

 • Dim rhedeg wrth ochr y pwll.
 • Dim ymladd, bwlio, dowcio, gwthio na thaflu nofwyr eraill i mewn i'r pwll.
 • Dim masgiau wyneb, ffliperi, na snorcelau yn ystod sesiynau nofio i'r cyhoedd.
 • Dim bwyta nac yfed wrth ochr y pwll.
 • Dim esgidiau awyr agored wrth ochr y pwll.
 • Dim gwylwyr wrth ochr y pwll.  Mae hyn yn cynnwys gwersi nofio, oni bai fod y cydlynydd nofio yn caniatáu hynny.
 • Dim ysmygu
 • Rhaid i'r sawl sydd ddim yn gallu nofio a nofwyr gwan aros yn y rhannau o'r pwll sydd wedi'u nodi gan yr arwyddion wrth ochr y pwll.
 • Rhaid i blant dan 8 fod yng nghwmni oedolyn yn y dwr (gweler y polisi mynediad i blant am fanylion llawn)
 • Ni ddylai oedolion sydd yng nghwmni plant dan 8 eu gadael ar eu pen eu hunain a dylent fod yn gallu eu gweld drwy'r adeg.
 • Ni chaniateir plymio mewn i ddwr sy'n fwy bas na 1.5 medr.  Dim ond deifio bas ar gyfer rasys sy'n cael ei ganiatáu.
 • Dim neidio ar fflotiau, rafftiau na theganau gwynt o ochr y pwll.
 • Dim teganau, teganau gwynt na pheli yn ystod y prif sesiwn nofio i'r cyhoedd yn y prif bwll.
 • RHAID i nofwyr wisgo gwisg nofio briodol (Dim siorts hir, dillad isaf, crysau-t - mae'r rhain yn dibynnu ar ganiatâd y rheolwyr)
 • Dylid dilyn cyfarwyddiadau'r Achubwyr Bywyd bob tro.
 • Gwnewch yn siwr eich bod yn cael cawod cyn mynd i mewn i'r pwll.
 • Gwnewch yn siwr eich bod yn mynd i'r toiled cyn mynd i mewn i'r pwll ac anogwch eich plant i wneud hynny hefyd.
 • Dylai plant sydd angen cewynnau wisgo cewyn nofio cydnabyddedig - mae rhai ar gael i'w prynu wrth y Dderbynfa.
 • Ni chaniateir i blant wisgo cewynnau arferol yn y pwll.
 • Rhaid rhoi gwybod i staff ar unwaith am unrhyw ddigwyddiad sy'n halogi'r pwll.
 • PEIDIWCH â nofio os ydych yn dioddef o un o'r canlynol:
 •      -  Haint yn y glust
 •      -  Clwyfau agored
 •      -  Peswch / annwyd ac ati
 • Byddwch yn ymwybodol o'ch gallu a chyflymder y lôn er mwyn dewis y lôn sydd fwyaf addas i chi i'w defnyddio.
 • Os na allwch nofio ar yr un cyflymder â'r nofwyr eraill, newidiwch lôn.
 • Nofiwch mewn un llinell er mwyn rhoi'r cyfle i nofwyr eraill i fynd heibio os oes angen.
 • Gadewch bellter rhesymol a diogel rhyngoch chi â nofwyr eraill.
 • Parchwch eraill trwy roi digon o le iddyn nhw.
 • Gadewch i eraill oddiweddyd ar ddiwedd y lôn os oes angen.
 • Os ydych chi angen goddiweddyd y nofiwr o'ch blaen, tapiwch fysedd ei draed yn gwrtais.
 • Peidiwch ag aros neu siarad mewn mannau amhriodol.
 • Dangoswch barch tuag at bob nofiwr, beth bynnag fo'i (g)allu.
 • Dangoswch barch tuag at eraill wrth ddelio â phroblem; os oes angen rhowch wybod i'r achubwr bywyd
 • Ceisiwch osgoi nofio ar eich cefn mewn lonydd cul.
 • Parchwch benderfyniad yr achubwr os yw ef / hi yn teimlo eich bod yn y lôn anghywir ar gyfer eich cyflymder.
 • Yn anad dim defnyddiwch synnwyr cyffredin a byddwch yn gwrtais.

Dylid dilyn y trefniadau canlynol ar bob achlysur pan mae grwpiau o 10 neu fwy o nofwyr yn mynd i mewn i'r pwll nofio.

 • Ni ddylai cyfanswm nifer y nofwyr mewn grwp fod yn fwy na 40 ar unrhyw gyfnod penodol.
 • Dylai hyfforddwr / arweinydd y grwp lenwi ac arwyddo'r ffurflen ddatganiad nofio wrth y Dderbynfa cyn mynd i mewn i'r pwll.
 • RHAID i bob nofiwr fod â gwisg nofio addas.  (Dim siorts hir, dillad isaf, crysau-t)
 • Bydd aelodau'r grwp yn cael gwybod am reolau'r pwll nofio ar ôl iddynt newid a chyn iddynt fynd i mewn i'r dwr.
 • Dylai'r rheiny sy'n methu nofio (a nofwyr gwan) aros yn y pen bas a gwneud yn siwr bod eu traed yn gallu cyrraedd gwaelod y pwll ar bob adeg.  Rhaid i arweinwyr grwp fynd i mewn i'r pwll gydag unrhyw unigolion sy'n methu sefyll yn y pen bas neu os ydynt yn ansicr mewn unrhyw ffordd, am ba bynnag rheswm, na fydd yr unigolyn yn dilyn rheolau'r pwll.
 • Ni ddylai unrhyw aelod o'r grwp ar unrhyw gyfrif fynd i mewn i’r pen dwfn os mai dyma’r tro cyntaf iddo/iddi fynd i mewn i’r pwll.
 • Dylai arweinydd y grwp / hyfforddwr eistedd yn ardal wylio / balconi'r pwll a gwneud yn siwr eu bod yn weladwy i bob aelod o staff ar bob adeg.  Fodd bynnag, os oes yna blant ifanc sy'n methu nofio (dan 11 oed) yn y grwp mae'n rhaid i'r arweinydd fynd i mewn i'r dwr a bod yn gyfrifol amdanynt drwy'r adeg.
 • Ni chaniateir neidio na deifio pan mae nifer y nofwyr yn cyrraedd 50% o uchafswm nifer y nofwyr sy'n addas ar gyfer y pwll.