Cynlluniau Iechyd yn eich Canolfan Hamdden

image of blood pressure cuff

Un o'r pethau pwysicaf mewn bywyd yw ein hiechyd ein hunain.  Rydym i gyd yn gyfrifol am ein hiechyd ein hunain a bydd gwneud newidiadau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.  Beth am gynllunio gweithgaredd corfforol o leiaf pum gwaith yr wythnos, gyda'r nod o gyflawni ymarfer corff cymedrol o ryw 30 munud bob dydd.

NERS - Sefydlogrwydd Craidd

image of a woman exercising

Bydd y sesiynau hyn yn rhoi cymorth ac anogaeth i'r rhai sy'n dioddef poen cefn difrifol i wneud ymarfer corff, yn dilyn asesiad gan eich weithiwr iechyd proffesiynol. 

Mae'r sesiynau'n cael eu cynnal ddwywaith yr wythnos gyda'r nod o wella symudedd trwy ymarfer corff ysgafn i ddatblygu osgo da, i gryfhau cyhyrau sy'n cynnal y cefn a chael unrhyw gymalau anystwyth ac anghyfforddus i symud eto.  Mae'r rhaglen wedi'i seilio ar dystioldaeth.

Bydd Arbenigwr Ymarfer Corff L4 mewn gofal cefn yn arwain y rhaglen.

NERS Cydbwyso a Nerth

image of a woman exercising

Bydd ein staff cymwys yn cynnal sesiynau ddwywaith yr wythnos gyda'r nod o leihau'r perygl o syrthio. 

Bydd y sesiynau Cydbwyso a Nerth yn eich helpu i gadw'n annibynnol, i gadw ar eich traed er mwyn symud o gwmpas.  Os ydych yn meddwl y gallai hyn eich helpu, mynnwch air â'ch Nyrs Arbenigol yn y maes hwn i gael asesiad meddygol.

Adsefydliad Cardiaidd NERS

image of a man exercising

Os ydych yn dioddef o glefyd coronaidd y galon gallwch fod yn gymwys ar gyfer ein rhaglen Adsefydlu Cardiaidd Cam IV.  Rhaglen ymarfer corff hwyliog dros 16 wythnos ar gyfer pobl fel chi sydd am fyw bywyd iachach yw'r rhaglen hon.

Os ydych wedi cymryd rhan yn y rhaglen Adsefydlu Cardiaidd Cam III yn ddiweddar, neu os yw eich Meddyg Teulu yn dweud eich bod yn addas, gallwch ddod i ymuno â phobl eraill sydd yn yr un sefyllfa a'n hyfforddwyr cymwys yn un o'n Canolfannau Hamdden.

NERS logo

Gall y cynllun eich helpu i fod yn fwy heini os ydych mewn perygl o iechyd gwael neu os oes gennych gyflwr yn barod ac yn dioddef o un neu ragor o'r canlynol :

 • Dros bwysau
 • Pwysedd gwaed uchel
 • Colestrol uchel
 • Diabetes sydd wedi'i reoli 
 • Arthritis
 • Pryder
 • Straen
 • Iselder Ysbryd
 • Ffactorau Risg CHD

Dyma'r canolfannau sy'n rhan o'r cynllun:

    Aberhonddu
    Tref-y-clawdd
    Machynlleth (Bro Ddyfi)
    Y Drenewydd (Maldwyn)
    Rhaeadr Gwy
    Y Trallwng (Y Flash)
    Ystradgynlais

Cysylltwch â'ch canolfan agosaf sy'n rhan o'r cynllun, y nyrs yn eich meddygfa leol neu eich Meddyg Teulu i gael rhagor o wybodaeth.

public health wales logo

Ydych chi'n 50 oed neu'n hyn a gyda diddordeb mewn bod yn fwy heini?

Efallai nad ydych yn teimlo'n hyderus am ymarfer corff, neu efallai nad ydych wedi gwneud unrhyw ymarfer corff ers tipyn ac mae'n anodd gwybod le i ddechrau? Neu efallai eich bod yn weddol heini beth bynnag, a'ch bod am bara i fod felly.

Os hynny, bydd y sesiynau Cadw'n Heini, Cadw'n Iach yn ddelfrydol i chi!

Gallwch weithio ar eich cyflymder eich hun, gyda'n hyfforddwyr profiadol yn eich cynghori.  Byddwn yn addasu'r sesiynau ar gyfer eich anghenion, felly ni fyddwch fyth yn cael eich gorfodi i wneud gormod.

Bydd lluniaeth am ddim yn dilyn pob sesiwn.

Beth am roi tro arni, a gwneud ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd bob dydd?

Cysylltwch â'ch Canolfan agosaf i gael rhagor o wybodaeth a rhestr o amseroedd y dosbarthiadau.

Os wyt ti rhwng 9-15 oed, gallet gymryd rhan yn ein sesiynau YEP!

Mae cadw'n heini'n bwysig iawn, yn ogystal â chymdeithasu a theimlo'n dda amdanot ti dy hun.

Dere draw i'n sesiynau a byddi'n siwr o :

 • wella dy lefelau egni
 • helpu i reoli dy bwysau
 • cael corff mwy iach sy'n edrych ac yn teimlo'n dda
 • gwella dy berfformiad mewn chwaraeon
 • dysgu sgiliau newydd
 • cwrdd â ffrindiau newydd
 • hyfforddi ar dy gyflymder dy hun
 • cael hwyl!

Cysyllta efo dy Ganolfan Hamdden agosaf i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym am roi cyfle i bawb ym Mhowys i gael mynediad at ein cyfleusterau ffitrwydd a hamdden, a dyna pham rydym wedi cyflwyno ein Cardiau Mynediad at Ffitrwydd ar gyfer pobl sydd wedi'u cofrestru'n anabl, unigolion sy'n gyn-aelodau o'r lluoedd arfog, neu unigolion sy'n derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau canlynol:

 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Pensiwn analluogrwydd Rhyfel / Pensiwn y Fyddin (ar gyfer anafiadau/ar sail feddygol)

Bydd cerdyn Mynediad Ffitrwydd yn caniatáu gostyngiad o 50% ar fynediad i ystafelloedd ffitrwydd a phyllau nofio Powys yn ystod sesiynau cyhoeddus.

Ni ellir defnyddio'r cerdyn i logi cwrt nac unrhyw weithgareddau sydd angen eu llogi. 

Cysylltwch â'ch Canolfan Hamdden agosaf i gael rhagor o wybodaeth.

Ffurflen Gais

I gael cerdyn Mynediad at Ffitrwydd, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais isod a'i dychwelyd i unrhyw un o'r canolfannau hamdden neu chwaraeon.

Lawrlwytho'r ffurflen gais Mynediad at Ffitrwydd

 

 

MEND logo.

MEND 7-13 is a healthy lifestyle programme for 7 to 13 year olds who are above a healthy weight. It involves two x 1- or 2-hour sessions every week for ten weeks.

MEND 7-13 is a family programme, developed by experts.
Parents and carers join their children in each session to learn about how to choose healthier foods and spend more time being active.

It’s run by local teams in local communities.
Sessions run after school or at weekends in Powys leisure centers. Up to 12 families can attend at once.

MEND 7-13 is totally FREE. Families don’t pay a penny.
All running costs are paid for by local authorities, grant organizations and corporate sponsors.
 
It offers a friendly, safe and non-judgmental environment.
Each week, everyone attends an interactive hour-long workshop as a group. Children spend the second hour doing physical activity while the adults discuss specific topics in more detail together.

How do I know if my child qualifies for a place on MEND 7-13?
Use our BMI calculator to find out whether or not your child is above a healthy weight for their age and height.

Where can I find more detailed information?
Email us on info@mytimemend.co.uk or call us for FREE on 0800 2300 263.