Cynlluniau ar gyfer Gwasanaethau Hamdden Powys

Mae’r  gwaith o reoli canolfannau hamdden a chwaraeon Powys wedi cyrraedd cyfnod newydd gyda’r cwmni hamdden dielw ‘Freedom Leisure’ yn cymryd cyfrifoldeb dros gyfleusterau’r sir.

Y cwmni hwn yw partner swyddogol y cyngor sir ac mae wedi cymryd cyfrifoldeb dros y 15 o ganolfannau chwaraeon a hamdden y sir fel rhan o gytundeb 15 mlynedd. 

Read the press release

View questions & answers about Freedom Leisure

Contact Freedom Leisure

graphic for leisure plans
Image of people in the gym

Dyma'r prif heriau y mae angen mynd i'r afael â hwy o ran trawsffurfio gwasanaeth hamdden a'i gynnal yn y pen draw:

•    Lleihau lefel y gost refeniw a'r cymhorthdal
•    Sicrhau y gallwn fforddio i gynnal a chadw'r adeiladau
•    Darparu atebion lleol i bobl leol mewn cymunedau amrywiol iawn
•    Cynnal a Chadw a gwella lefel y gwasanaeth i gwsmeriaid
•    Cynnal a Chadw a gwella'r trawsnewid tuag at ddod yn Gyngor sy'n comisiynu

Rydym yn astudio trefniadau rheoli amgen ar gyfer y cyfleusterau hyn mewn ymateb i'r pwysau ariannol sylweddol y rydym ni'n ei wynebu dros y blynyddoedd sy'n dod. 

Image of a swimming pool.

Mae ein cyfleusterau hamdden yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o sicrhau cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol er iechyd a lles ein trigolion a'n cymunedau.

Trwy osod ein gwasanaethau hamdden yn allanol, bydd y dull o ddarparu'r gwasanaeth yn fwy hyblyg a masnachol trwy sefydliad annibynnol yn hytrach na thrwy fod ynl rhan o wasanaeth eang yr Awdurdod Lleol. Bydd gofyn i'r sefydliad newydd barhau i gyflawni amrywiol amcanion corfforaethol, a gwneud arbedion ariannol. Fodd bynnag, bydd yn gallu gwneud hyn trwy fod yn greadigol a thrawsffurfiol.

Dosbarth ffitrwyddf
Tennis cadair olwyn

Dylunio a Pharatoi ar gyfer Rhoi'r Prosiect ar Waith

Dechreuodd y cam cyntaf fis Rhagfyr 2013 gyda chynllunio manwl ar gyfer rhoi'r prosiect ar waith.  Mae'n hanfodol ystyried mewn trefn ymarferol yr holl elfennau hynny y bydd angen eu cwmpasu er mwyn creu sefydliad newydd yn llwyddiannus.  Bydd yr elfennau o fewn y cam hwn yn cynnwys:

  • Strategaeth randdeiliaid a chynllun cyfathrebu
  • Hysbysiad TUPE i bob aelod o staff
  • Adroddiadau Actiwari (pensiynau)
  • Prosiect llywodraethu
  • Cytundeb ar adnoddau (pobl/cyllid)
  • Penodi rolau allweddol (Cadeirydd Annibynnol, Prif Weithredwr)
  • Diffinio strwythur ac enw
  • Cadarnhau'r llwybr prynu/caffael

** Er bod penderfyniad wedi cael ei wneud i ddilyn y llwybr caffael, bydd llawer o'r gwaith dylunio a pharatoi yn parhau'n ddilys.

17 Mehefin 2014 – Adroddiad i'r Cabinet

Cytunwyd y byddai proses caffael yn cael ei ddilyn er mwyn dod o hyd i gwmni hamdden priodol i reoli a darparu gwasanaethau hamdden Powys.  

Gorffennaf 2014 – Profi Marchnad Feddal

Bydd ymarfer yn cael ei gynnal er mwyn dod i wybod lefel y diddordeb sydd gan gwmniau hamdden i reoli Gwasanaeth Hamdden Powys.  

Datblygu Cytundeb a Chaffael

Dechreuodd y cam hwn ym mis Mawrth 2014 er mwyn dechrau paratoi'r dogfennau angenrheidiol ar gyfer datblygu'r cytundeb.  Bydd angen paratoi prydlesi, rhestrau, manylebau gwasanaeth a Chytundebau Lefel Gwasanaeth yn ogystal â chytuno cyfrifoldebau ar gyfer gwaith trwsio a chynnal a chadw, creu cofrestr a stocrestr o asedau a chwblhau tasgau trosglwyddo eiddo.  

Bydd yr holl ddogfennau yn eu ffurf derfynol ac wedi'u cytuno a'u llofnodi cyn y  broses caffael a fydd yn dechrau ym mis Tachwedd 2014.  Bydd rhaid i ddarpar gwmniau hamdden lenwi 'Holiadur Cyn-Cymhwyso' er mwyn asesu pa mor addas ydynt i reoli a chyflawni gwasanaethau hamdden Powys.  Trwy ateb y cwestiynau cymhwyso mae'n debyg y bydd rhwng tri a phump cyflenwr yn parhau drwy'r broses caffael.  Bydd cryn dipyn o drafodaethau'n cael eu cynnal rhwng y darpar-gyflenwyr a'r Cyngor cyn dod i gytundeb terfynol.  

Bydd y cytundeb yn cael ei wobrwyo ym mis Ebrill 2014 a bydd y gwaith o drosglwyddo gwasanaethau hamdden yn digwydd yn fuan ar ôl hynny.  

Trefniadau, Trawsnewid a Gweithredu

Bydd y trefniadau'n dechrau yn ystod Gwanwyn 2014 ar ôl i'r cytundeb gael ei roi i'r cwmni hamdden llwyddiannus.  Bydd hyn yn ddibynnol ar ddiwallu pob cam sef cwrdd â'r amserlenni penodol a chwblhau'r gwaith anghenrheidiol yn unol â chynllun y prosiect.

Bydd hyn yn cynnwys datblygu systemau busnes a chytuno arnynt, sefydlu brand newydd, hyfforddi staff, trosglwyddo cyfleusterau, gwasanaethau a staff, cyllid trydydd parti yn cael ei drosglwyddo draw ac arbedion cychwynnol yn cael eu gwireddu.  

Bydd elfennau hanfodol eraill yn rhedeg ar y cyd â'r prosiect gan gynnwys penderfyniadau ar werthu unrhyw adeiladau, comisiynu ysgolion a chytundeb ar gyllid.