Sut i chwilio, diwygio ac edrych ar y Gofrestr Tir Comin

Tir sydd mewn perchnogaeth breifat yw tir comin fel arfer sy'n destun hawliau comin. Gellir diffinio hawliau tir comin fel yr hawl i rywun ddefnyddio cynnyrch tir dyn arall yn gyffredin â pherchennog y pridd. Cyfeirir at y sawl sydd â hawliau fel Porwyr. Mae tir comin wedi'i amaethu llai na thir amaethyddol cyfagos ac yn ffurfio adnodd pwysig ar gyfer diogelu natur, hamdden ac amaethyddiaeth.

Sir Drefaldwyn - MCL 13

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gadw Cofrestr Tir Comin a Chofrestr o Lawntiau Trefi neu Bentrefi. Ar hyn o bryd, mae'n cynnal cofrestrau a luniwyd gan hen Siroedd Brycheiniog, Maesyfed a Threfaldwyn.

Cafodd y cofrestrau eu creu o dan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965, rhwng 1967 a 1970 ac maent yn cynnwys gwybodaeth am faint a lleoliad yr holl dir comin a'r lawntiau pentref cofrestredig ym Mhowys.

Mae gan bob ardal o dir cofrestredig sydd yn y cofrestrau Rif Uned (CL neu VG) unigryw. Mae'r cofrestrau hefyd yn nodi unrhyw hawliau tir comin ar y tir ac yn nodi manylion achosion hawlio perchnogaeth.

Gallwn gwybodaeth ar weithdrefnau ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Os ydych angen cyngor cyfreithiol, neu ddehongliad o'r gyfraith, rhaid i chi gael cyngor annibynnol gan eich cyfreithiwr.

I wneud chwiliad swyddogol o'r cofrestrau tir comin, byddwch angen defnyddio'r  ffurflen drawsgludo boblogaidd "CON 29(O) Optional Enquiries of the Local Authority".

"Is the property, or any land which abuts the property, registered common land or town or village green under the Commons Registration Act 1965 or Commons Act 2006? yw geiriad Cwestiwn 22.1.

Dylai unrhyw ymholiad CON29(O) ynglyn â chwiliad tir comin gael eu cyfeirio at

Adran Pridiannau Tir Cyngor Sir Powys 

Neuadd Maldwyn,

Ffordd Hafren,

 Y Trallwng,

Powys

SY21 7AS. 

Sylwch nad yw ymholiad CON29 (O) ynglyn â chwiliad tir comin ond yn nodi a yw darn o dir neu eiddo wedi'i gofrestru fel tir comin, neu fel lawnt tref neu bentref yn y Cofrestrau Swyddogol. Os ydych am wybod a oes gan lain o dir neu eiddo hawliau pori dros unrhyw dir comin cyfagos neu gerllaw, cysylltwch â Chofrestru Tir Comin i gael y manylion. Sylwch y bydd ffi am gopïau o rannau o gofrestrau a mapiau.

Gofyn am Newid

Anfonwch eich cais yn ysgrifenedig, gan gynnwys cynllun i nodi'r tir dan sylw, cyfeirnod grid chwe-ffigwr yr Arolwg Ordnans, ac os yn bosibl, gwybodaeth am feddianwyr blaenorol y tir.

Ffioedd Ymholi am Bridiannau Tir Lleol

£22.00 yw'r ffi presennol am Ymholiad Dewisol CON29 Cwestiwn 22 ynghylch Tir Comin, a Lawntiau Tref neu Bentref, a gyflwynir ynghyd â Ffurflen Gais am chwiliad gofynnol CON29.

Ffioedd a Chostau Cofrestru Tir Comin

Darn A4/A3 o Gofrestr y Map - o leiaf £6.00

Copïau o Wybodaeth ar y Gofrestr - o leiaf £6.00 (1-5 dalen)

Ymchwilio i Wybodaeth ar y Gofrestr - o leiaf £20.00

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Powys'.

Ffioedd a Thaliadau

Am wybodaeth ar archwiliadau swyddogol o'r Gofrestr Tir Comin, edrychwch am wybodaeth ar Archwiliadau Cofrestru Tir Comin.

 • Detholiad A4/A3 o'r Gofrestr Mapiau - isafswm o £6.00
 • Copïau o Wybodaeth Gofrestru - isafswm o £6.00
 • Archwilio Gwybodaeth am y Gofrestr - isafswm o £20.00 + TAW

Cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig a chyflwyno cynllun i nodi'r tir dan sylw. Dylid gwneud taliadau trwy siec neu gyda Cherdyn Debyd/Credyd dros y ffôn.

 

Mae Adran 13 Deddf Cofrestru Tir Comin 1965 yn rhoi grym cyfyngedig i'r Awdurdod Cofrestru ddiwygio'r wybodaeth sydd yn y cofrestrau.

Adran Tir: Gallwn wneud diwygiad  pan fydd y tir yn peidio â bod yn dir comin neu'n lawnt pentref; a phan fydd y tir yn dod yn dir comin neu'n lawnt pentref.

Dim ond lle mae cais o ganlyniad i rymoedd statudol (e.e. cyfnewid tir neu orchymyn pryniant gorfodol), y bydd hi'n bosibl symud tir o'r cofrestrau.

Adran Berchnogaeth: Gallwn ddiwygio manylion perchnogaeth pan fydd yr Hawl wedi'i gofrestru yng Nghofrestrfa Tir EM.

Nid yw cofrestru perchnogaeth yn y cofrestrau tir comin yn dystiolaeth derfynol o hawl gyfreithiol i'r tir. Mae cofrestriad Hawl yn y Gofrestrfa Dir yn disodli eitemau yn y cofrestrau tir comin. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar statws cyfreithiol y tir fel tir comin cofrestredig .

Adran Hawliau: Gallwn ddiwygio'r gofrestr pan fydd hawliau pori wedi'u dosrannu, eu dileu neu eu rhyddhau, eu hamrywio neu eu trosglwyddo.

Pa bryd bynnag y bydd tir gyda hawliau cysylltiedig yn cael ei werthu fesul llain, rhaid dosrannu hawliau i'r tir comin ar sail pro-rata yn ôl nifer yr erwau. Ni ellir gwerthu hawliau cysylltiedig i'r tir comin, er enghraifft hawliau pori, ar wahân i'r tir ei hunan.

Mae Adran 9 Deddf Tir Comin 2006 wedi gwahardd yr hawl i ddatgysylltu, o 28 Mehefin 2005.

Dylid gwneud cais i ddiwygio Adran Hawliau'r gofrestr trwy ddefnyddio Ffurflen CR 19 (Ddiwygiedig) statudol, "Application for the amendment of a register in relation to a right of common". Ar hyn o bryd, ni chodir tâl am wneud cais Ffurflen CR 19.

Rhybuddion Cofrestru Tir Comin:

Byddwn yn dweud wrthych am weithdrefnau cyfreithiol sydd ar fynd o ran cofrestrau Tir Comin a Lawntiau Trefi neu Bentrefi ar ein tudalen o'r enw 'Cofrestru tir comin - Rhybuddion cyfreithiol'.

 

 

 

 

 

Members of the public are now able to apply to make changes to the Register of Common Land in Wales, if they believe that it is incorrect and have evidence to support that.

The Regulations explain the types of application that can be made and the way in which they will be processed and decided.

Fees are payable for certain types of ‘corrective’ application. For these, applicants will be expected to meet all costs associated with the process, which will include the Council’s time in:

 1. Checking that applications are ‘validly made’, with the required supporting evidence; advising applicants of the next steps and / or any additional information needed;
 2. Advertising and sending out formal notification of the application, including preparing documents and making them available for public inspection;
 3. Putting up site notices, for most (but not all) types of application;
 4. Liaising with the applicant and objectors if objections are made, to allow for comments to be exchanged;
 5. Determining the application.
 6. Notifying the applicant and others of the outcome of the application.

The cost of assessing these applications reflects the fact that specialist Commons Registration and legal input will be required.

The fee that must be submitted with each type of application is shown in the attached table. This is the minimum cost of processing the application to completion, if no objections are made. The instalments payable for opposed applications are also shown.

The decision about the outcome of individual applications will be made by either the Council, as the Commons Registration Authority, or by the Planning Inspectorate. This will depend on whether the application is opposed, the nature of the objection(s) and the type of application made. Please be aware that:

 •  If determining the application, the Council may need to give opportunity for objectors and others to be heard. It may be necessary to hold a hearing, or a public inquiry; the cost of a public inquiry with an independent inspector is at least £2000;
 • The Planning Inspectorate will recharge the applicant, if the application must be referred to them. They will advise the applicant of their fees at the time of referral.

 

Please see the attached application forms and guidance notes for further information.

Please note that Powys County Council will record the actual time taken and will notify applicants if the costs exceed the amounts shown. All instalments must be paid before any further work is carried out on the application by the Council.

Y m mis Mai 2005, rhoddodd y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 hawl i'r cyhoedd i gael mynediad i holl dir comin cofrestredig ar droed.  Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mynediad i Gefn Gwlad a Thir Comin.

Clirio