Rhoi gwybod am bryder gyda hawl tramwy

Mae cyfrifoldebau'r cyngor yn cynnwys:

 • Cadw hawliau tramwy'n glir o ordyfiant
 • Strimio a gwaith cynnal a chadw rheolaidd
 • Cynorthwyo ffermwyr a thirfeddianwyr i gynnal a chadw camfeydd a gatiau
 • Gosod arwyddion i ddangos lle mae llwybrau troed a llwybrau ceffyl yn gwyro oddi ar y ffordd fetel
 • Gosod arwyddion ar y llwybrau i helpu defnyddwyr eu dilyn
 • Cynnal a chadw'r rhan fwyaf o bontydd a chylfatiau

Mae cyfrifoldebau perchnogion tir yn cynnwys:

 • Cadw unrhyw hawliau tramwy ar eu tir yn glir o ordyfiant (h.y. gordyfiant gwrychoedd dros y llwybr)
 • Cynnal a chadw unrhyw gamfeydd a gatiau angenrheidiol ar y llwybrau
 • Cadw'r llwybr ei hun yn glir rhag rhwystrau - gan gynnwys tyfu cnydau
 • Peidio ag aredig llwybrau ar ymylon caeau, nac unrhyw gilffordd na chilffordd gyfyngedig
 • Ailsefydlu llwybrau ar draws caeau ar ôl eu haredig ac ati (yn unol â Deddf Hawliau Tramwy 1990)

Gall perchnogion a deiliaid tir y bydd hawliau tramwy cyhoeddus yn ei groesi fod yn atebol am anafiadau a achosir oherwydd esgeulustod. Er enghraifft, petai camfa yn torri o dan bwysau cerddwr, neu petai rhywun yn cael ei anafu gan ffens drydan oedd yn croesi llwybr, yna gallai’r sawl a anafwyd hawlio yn erbyn deilydd y tir.

Y cyngor sy'n gyfrifol am wyneb llwybr hawl tramwy cyhoeddus a gallem fod yn atebol am anafiadau oherwydd esgeulustod i wyneb y llwybr.

Gall camfa fod yn rhwystr sylweddol yn aml i lawer o bobl.  Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn mynnu fod awdurdodau priffyrdd yn ystyried anghenion pobl sydd ag anawsterau symud.

Gelwir ein polisi yn ‘Dull Rhwystr Lleiaf’, sy'n golygu y dylai unrhyw ffens newydd achosi cyn lleied o rwystr â phosibl.  Mae gosod gatiau yn hytrach na chamfa yn ddewis da, a lle nad oes angen giat neu gamfa i reoli stoc, bwlch fyddai ein dewis cyntaf ni. 

Caiff cwn fynd ar hawliau tramwy cyhoeddus, ond rhaid eu cadw dan reolaeth bob amser. Nid oes rhaid i gi fod ar dennyn ond mae defnyddiwr llwybr sy’n caniatáu i gi grwydro oddi ar yr hawl tramwy yn dod yn dresbaswr ac mae gan berchnogion a deiliaid hawl i ofyn iddynt adael eu tir. Os yw ci’n debygol o grwydro oddi ar y llwybr, neu boeni da byw, cynghorir y perchnogion i gadw’r ci ar dennyn. Gall fod yn drosedd o dan is-ddeddf i gi faeddu ar lwybr.  Mae’r Cyngor Sir yn rhoi rhybuddion ar gamfeydd, gatiau ac arwyddion yn cynghori defnyddwyr y llwybr i gadw cwn ar dennyn, neu dan reolaeth, ac mae’n drosedd i ganiatáu i gi faeddu ar briffordd drefol gyda chyfyngiad cyflymder o 30mya neu lai.

Lawrlwytho ein polisi gorfodaeth

Rhagor o wybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus

Os oes gennych ymholiad nad yw wedi'i ateb ar y tudalennau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Rhoi gwybod am bryder