Mynediad i gerbydau at gefn gwlad

Mae defnyddio cerbydau modur yng nghefn gwlad yn fater cymhleth sy'n creu teimladau cryfion. Mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio cerbydau modur megis cerbydau 4x4 neu feiciau modur ar gyfer hamdden.

 

 

Mae 'na dri modd o ddefnyddio cerbydau oddi ar y ffyrdd

  • Cytundebau preifat gyda thirfeddianwyr (datblygiad a ganiateir - rheol 14/28 diwrnod)
  • Safleoedd preifat oddi ar y ffordd ("talu a chwarae")
  • Priffyrdd cyhoeddus

Gall cerbydau modur MPV ddefnyddio 'Cilffyrdd sy'n Agored i bob traffig' (BOAT). Dyma'r unig gategori o briffordd sy'n darparu hawliau tramwy terfynol at ddefnydd MPV - mae oddeutu 220 cilomedr o'r rhain ym Mhowys.  I ddarganfod pa gilffyrdd neu lwybrau allwch chi yrru unrhyw MPV arnyn nhw, bydd angen i chi edrych ar y Map Diffiniol a'r Datganiad yn Swyddfeydd y Cyngor yn Llandrindod. Mae mapiau Explorer yr Arolwg Ordnans (OS) yn dangos lleoliadau'r cilffyrdd, ynghyd â hawliau tramwy cyhoeddus eraill, ond dydyn nhw ddim yn ddiffiniol, ac mae’n bosibl bod camgymeriadau arnyn nhw. Lle da arall i fynd i chwilio yw gwefan trailwise sy'n dangos lle mae'r cilffyrdd a hefyd a yw'r llwybr yn destun Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (TRO) ai peidio.

Ni ellir defnyddio MPV ar y llwybrau troed, llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig heb awdurdod cyfreithlon, ac mae’n drosedd gwneud hynny. Os credwch fod trac neu lwybr preifat, llwybr ceffyl neu gilffordd gyfyngedig yn destun hawliau MPV cyhoeddus, yna mae’n rhaid i chi wneud cais i’r Cyngor i ddiwygio’r map Diffiniol, a chynnwys y dystiolaeth i gefnogi hyn. Mae rhagor o fanylion ynglyn â hyn yn Newidiadau i hawliau tramwy cyhoeddus

 

 

Mae camsyniadau am y defnydd o gerbydau modur, ac mae'n bwysig fod y cyhoedd yn deall y sefyllfa gyfreithiol, a'r hyn sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â'r defnydd anghyfreithlon o gerbydau modur.

Mae Grwp Llywio Moduro oddi ar y Ffyrdd Cymru (WORMS) yn helpu asiantaethau i gydweithio i roi canllawiau cyson ar draws Cymru.

Gellir cael ychydig o'r wybodaeth orau oddi wrth fudiad elusennol o'r enw Treadlightly!  Sefydlwyd y mudiad newydd hwn a'i gefnogi gan y Green Lanes Assocation (GLASS), Countryside Recreation Access Group (CRAG) a'r Trail Riders Fellowship (TRF).

Mae'n anodd gorfodi'r gyfraith ar foduro oddi ar y ffyrdd mewn ardal wledig mor fawr â chanolbarth Cymru, a rhaid i asiantaethau priodol gydweithio.

Yn ddiweddar, sefydlwyd Fforwm Moduro Oddi ar Ffyrdd Canolbarth Cymru (MWORF) sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Heddlu Dyfed Powys, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys, Cyfoeth Naturiol Cymru, GLASS, CRAG a'r TRF. Heddlu Dyfed-Powys sy'n cadeirio'r Grwp.

Rhaid i ni ganolbwyntio ein hadnoddau mewn ardaloedd lle rydym yn gwybod am broblemau cyson gyda'r defnydd anghyfreithlon o gerbydau modur, ac rydym yn dysgu am hyn trwy gwynion oddi wrth y cyhoedd. Pan fyddwn yn gwybod fod yna broblem, bydd Uned Moduro Oddi ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys yn cael ei rhoi ar waith.

Mae'r MWORF yn gweithio hefyd gyda'r Awdurdod Priffyrdd i bennu camau gorfodaeth ar briffyrdd sydd heb hawliau Cerbydau Modur diffiniol ar hyn o bryd.

Mae'r rhan fwyaf o'r troseddau o dan adran 34 y Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988 am yrru ar unrhyw lwybrau troed, llwybrau ceffyl neu gilffyrdd cyfyngedig.  Mae'r drosedd hefyd am yrru ar dir preifat heb awdurdod cyfreithiol. Mae hwn yn fater yn gyfan gwbl i'r Heddlu, ond mae'r Cyngor yn cydweithio mewn partneriaeth gyda'r Heddlu.

Rhoi gwybod am yrru anghyfreithlon oddi ar y ffyrdd

Llenwch y Ffurflen Gyrru Anghyfreithlon Oddi ar y Ffyrdd a fydd yn helpu gyda gweithredoedd gorfodaeth yn y dyfodol gyda Heddlu Dyfed Powys.

Fel arall, ffoniwch yr Heddlu ar 101 am ddigwyddiadau byw neu am ddigwyddiadau llai brys anfonwch e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk