Mynediad at gefn gwlad a thir comin

Ym mis Mai 2005, fe wnaeth y cyhoedd ennill yr hawl i gael mynediad i gefn gwlad, ar dir a ddynodir gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru fel 'Tir Mynediad'. Mae hyn yn cynnwys 'tir agored' a ddiffinnir fel 'mynydd, gweundir a rhostir' ac sydd oll wedi'u cofrestru fel Tir Comin. Golyga hyn y gallwch erbyn hyn gael mynediad ar droed i wneud gweithgareddau hamdden megis cerdded, rhedeg, edrych ar adar a chael picnig. Nid oes hawliau mynediad newydd wedi cael eu rhoi i farchogion, seiclwyr na defnyddwyr cerbydau.

Yn ychwanegol at Dir Comin a 'chefn gwlad agored' sydd wedi'i ddynodi, mae'r  Comisiwn Coedwigaeth wedi dynodi mwyafrif y tir dan ei reolaeth fel Tir Mynediad. Oherwydd mai llawer o ucheldir sydd ym Mhowys yn bennaf, mae ganddo gyfran uwch na'r cyfartaledd o Dir Mynediad, 150,000 hectar. Mae hynny'n 29% o fas tir Powys!

Y ffordd orau o ddod o hyd i Dir Mynediad yw edrych ar fap Arolwg Ordnans. Ar y mapiau hyn, dangosir Tir Mynediad gyda lliw melyn golau. Neu cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwasanaethau Cefn Gwlad sy'n rheoli Tir Mynediad ym Mhowys. Fodd bynnag, caiff Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei reoli gan Awdurdod y Parc yn uniongyrchol.

Y  Cyngor yw'r Awdurdod Mynediad ar gyfer tir Mynediad, ac mae'r Swyddogion Hawliau Tramwy'n rheoli tir Mynediad, yn ogystal â'r hawliau tramwy cyhoeddus yn eu hardaloedd. Mae hyn yn cynnwys darparu cyngor, gwneud gwaith cynnal a chadw, goso cyfeirbwyntiau ar dir Mynediad, ac mewn amgylchiadau prin, cymryd camau gorfodi.

Symbolau Tir Mynediad

Rydych ar Dir Mynediad neu'n myned arno
Mae'r symbol hwn yn dangos eich bod ar Dir Mynediad neu'n myned arno
Gadael Tir Mynediad
Mae'r symbol hwn yn dangos eich bod yn gadael Tir Mynediad