Hawliau Tramwy - Ffensys

Mae codi ffens weiren bigog, neu weiren bigog heb orchudd ar draws hawl tramwy cyhoeddus heb ffordd modd addas o groesi, yn drosedd.  Rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Byddwn yn gofyn i berchennog y ffens ei symud ar unwaith, neu os oes angen y ffens ar gyfer amaethyddiaeth, i greu ffordd ddiogel i'w chroesi ar linell y llwybr. (Bydd hyn yn golygu gwneud cais am ganiatad i osod camfa neu giât).  Os nad yw'r perchennog yn symud y ffens, byddwn yn cael gwared ar y weiren bigog lle bydd yn effeithio ar y llwybr.  Os bydd y perchennog yn parhau i osod ffensys, byddwn yn ystyried erlyn.

Pan fydd ffens weiren bigog yn rhedeg ar hyd ochr hawl tramwy cyhoeddus, gall fod yn berygl a niwsans i’r cyhoedd.  Yn yr achosion hyn, byddwn yn gofyn i'r perchennog i wneud y ffens yn ddiogel.  Os byddant yn gwrthod neu’n methu gwneud hynny, byddwn yn cyflwyno rhybudd cyfreithiol yn mynnu fod y perchennog yn cael gwared ar y perygl o fewn amser penodol.

Mae codi ffens drydan ar draws hawl tramwy cyhoeddus heb ddarparu modd addas o groesi, yn drosedd.  Rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Byddwn yn gofyn i berchennog y ffens drydan ei symud ar unwaith, neu os oes angen y ffens ar gyfer amaethyddiaeth, i greu ffordd ddiogel i'w chroesi ar linell y llwybr. (Bydd hyn yn golygu gwneud cais am ganiatad i osod camfa neu giât).  Os nad yw'r perchennog yn symud y ffens, byddwn yn cael gwared ar y ffens drydan lle bydd yn effeithio ar y llwybr.  Os bydd y perchennog yn parhau i osod ffensys, byddwn yn ystyried erlyn. 

Pan fydd ffens drydan yn rhedeg ar hyd ochr hawl tramwy cyhoeddus, gall fod yn berygl i aelodau o'r cyhoedd.

Yn yr achosion hyn, byddwn yn gofyn i'r perchennog i wneud y ffens yn saff i’r cyhoedd sy’n defnyddio’r llwybr. Os bydd y perchennog yn gwrthod, byddwn yn cyflwyno rhybudd cyfreithiol yn mynnu fod y perchennog yn cael gwared ar y perygl o fewn amser penodol.  Os na fyddant yn cydymffurfio â’r rhybudd, byddwn yn cael gwared ar y ffens ac yn hawlio'r costau gan berchennog y ffens.

Mae’n drosedd i ymestyn rhaff neu rywbeth tebyg ar draws hawl tramwy cyhoeddus. Mewn rhai amgylchiadau, gellir cael caniatâd i ymestyn rhaff neu weiren dros dro ar draws llwybr troed cyhoeddus (ond nid unrhyw fath arall o hawl tramwy) i atal anifeiliaid fferm.  Gellir gwneud hyn, cyn belled â’i fod yn hawdd i’w weld a’i fod yn hawdd i’w symud a’i roi yn ôl gan ddefnyddwyr y llwybr.

Byddwn yn gofyn bod unrhyw raff na ddylai fod yno'n cael ei symud yn barhaol.  Os na chaiff hyn ei wneud, byddwn yn ei symud, ac yn ystyried erlyn.