Llwybrau awyr agored a llety hygyrch

Rydym wedi gweithio gyda'r elusen Disabled Holiday Information i gyhoeddi canllawiau Powys Hygyrch. Nod y canllawiau yw gwneud Powys yn fwy hygyrch i bobl gyda gofynion am fynediad haws; megis defnyddwyr cadeiriau olwyn, rhieni gyda phlant bach a phobl gydag ychydig iawn o allu i gerdded.

Bwriad y llyfryn hwn yw rhoi syniad o'r amrywiaeth eang o lety hygyrch sydd ar gynnig o fewn y sir. Trwy gyfuno hyn gyda data hygyrchedd cynhwysfawr ar wefan Disabled Holiday Information, rydym yn gobeithio y bydd yn helpu pobl sydd angen lle hygyrch i aros ynddo i gael gwyliau gwell.

Mae pob lle sydd wedi'i gynnwys wedi derbyn ymweliad ac asesiad ar gyfer hygyrchedd gan un o dimau ymchwilio DHI. Mae pob tîm yn cynnwys pobl sydd ag anghenion am fynediad haws, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn. Bydd gan yr holl lety dan sylw o leiaf un fynedfa i gadeiriau olwyn, un ystafell wely gyda mynediad hawdd ac ystafell wlyb / cawod mynediad gwastad. Er ein bod wedi ymdrechu i sicrhau y bydd y llety yn diwallu anghenion mynediad y mwyafrif o bobl, noder fodd bynnag ein bod yn argymell yn gryf eich bod yn ymgynghori gyda phob darparwr am eich gofynion penodol eich hunan.

Cliciwch ar y ddolen am y fersiwn PDF lawn o Ganllaw Llety Hygyrch Powys.

Mae'r canllaw yn cynnwys manylion amrywiol safleoedd a llwybrau sy'n addas i bobl sydd angen mynediad haws. Nid yw'r llyfryn hwn wedi'i gynllunio i fod yn ganllaw cynhwysfawr i bob ardal, ond mae'n rhoi syniad i ymwelwyr o'r dewis eang o safleoedd cefn gwlad hygyrch sydd ar gael o fewn y sir hon. Noder y bydd tudalennau gwe Disabled Holiday Information ar gyfer Powys yn cynnwys gwybodaeth fanylach, sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd.

 

Cliciwch ar y ddolen am y fersiwn PDF llawn o Ganllaw Llety Hygyrch Powys.

Y llyfryn diweddaraf i’w ychwanegu at y prosiect yw’r Llyfryn Gweithgareddau a lansiwyd ym mis Mawrth 2014.  Mae’r llyfryn yn cynnwys gweithgareddau ar draws y sir sy’n addas i bobl sydd ag anghenion mynediad, gan gynnwys pobl gyda chyflyrau meddygol neu anableddau tymor hir sy’n amharu ar ffordd o fyw, pobl h?n a theuluoedd â phlant.  Mae Powys yn sir y  gallwch fynd allan a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau, beth bynnag yw eich amgylchiadau chi.

Cliciwch ar y ddolen am y fersiwn PDF lawn o Ganllaw i Weithgareddau Hygyrch

Crëwyd cyfres o fideos hyrwyddo  hefyd fel rhan o’r prosiect sy’n dangos nifer o’r gweithgareddau yn y llyfryn.

Sefydlwyd Parc y Creigiau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel ardal hamdden ar adeg pan ddenai'r dref luoedd o ymwelwyr i yfed dwr ei ffynhonnau naturiol. Erbyn heddiw, mae Parc y Creigiau wedi'i restru fel heneb Gradd 2 yng Nghofrestr Parciau a Gerddi Cymru Cadw.

Mae nentydd ac ardaloedd coediog hyfryd yn y parc 12 erw, sy'n cynnwys llwybrau a phontydd hygyrch. Oherwydd wyneb naturiol y tirwedd yn y parc, bydd ambell lwybr yn anodd iawn i rai. Mae'r map yn dangos sut y gallwch gyrraedd gwahanol rannau o'r parc; o'r Ffynnon Haearn i un o'r golygfeydd mwyaf prydferth dros afon Ithon a'r llwybr i Llam y Cariadon.

Parcio: Mae man parcio gwastad ar gael rhwng Maes Parcio'r Ystafell Bwmpio a Maes Parcio'r Clwb Bowlio.

Toiledau: Sylwch NAD OES TOILEDAU HYGYRCH yn y parc. Mae'r rhai agosaf yn yr Orsaf Drenau, tua 5 munud mewn car o'r parc (RADAR).

I gael rhagor o wybodaeth am y parc ddoe a heddiw, ewch i wefan Cyfeillion Parc y Creigiau: www.rockpark.org.uk

Erbyn hyn, mae gan ymwelwyr â Phowys y cyfle i logi beiciau trydan, beiciau tamdem a beiciau i bobl anabl o ganolfannau mewn mannau cyfleus sef Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan a Drovers Cycles yn y Gelli Gandryll. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen Beicio i Bob Gallu ym Mhowys 

Adrodd am broblem ar lwybr seiclo

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

 

 

Cafodd y llyfrynnau hyn eu hariannu gan: