Lawntiau Trefi neu Bentrefi

Village Green.

Lawnt Tref neu Bentref yw ardal o dir sydd fel arfer o fewn anheddiad penodol a ddefnyddir gan bobl leol ar gyfer chwaraeon a hamdden. Gallai hyn gynnwys gemau sydd wedi'u trefnu neu gemau anffurfiol, picniciau a digwyddiadau pentref. Mae gan rai lawntiau hawliau tir comin drostynt hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd aelodau o'r cyhoedd, o 5 Mai 2017 ymlaen, yn gallu gwneud cais i newid cofnodion yng Nghofrestr Tir Comin Cymru os ydynt yn credu eu bod yn anghywir, ac os oes ganddynt dystiolaeth i ddangos hyn.

Ewch i'r dudalen 'Sut i chwilio, diwygio ac edrych ar y Gofrestr Tir Comin' i ddarganfod mwy.  

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gadw Cofrestr Tir Comin a Chofrestr o Lawntiau Trefi neu Bentrefi. Ar hyn o bryd, mae'n cynnal cofrestrau a luniwyd gan hen Siroedd Brycheiniog, Maesyfed a Threfaldwyn.

Cafodd y cofrestrau eu creu o dan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965, rhwng 1967 a 1970 ac maent yn cynnwys gwybodaeth am faint a lleoliad yr holl dir comin a'r lawntiau pentref cofrestredig ym Mhowys.

Mae gan bob ardal o dir cofrestredig sydd yn y cofrestrau Rif Uned (CL neu VG) unigryw. Mae'r cofrestrau hefyd yn nodi unrhyw hawliau tir comin ar y tir ac yn nodi manylion achosion hawlio perchnogaeth.

Mae Cofrestru Tir Comin yn rhan o'r Gwasanaethau Cefn Gwlad, sydd yn Swyddfeydd Y Gwalia yn Llandrindod.  Gallwch weld y cofrestrau am ddim yn ystod oriau gwaith arferol. Ffoniwch o flaen llaw er mwyn i ni gael dod o hyd i'r cofnodion cywir yr ydych am eu gweld.

Gall y Gwasanaeth Cofrestru Tir Comin roi gwybodaeth ar weithdrefnau ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Os ydych angen cyngor cyfreithiol, neu ddehongliad o'r gyfraith, rhaid i chi gael cyngor annibynnol gan eich cyfreithiwr.

I wneud chwiliad swyddogol o'r cofrestrau tir comin, byddwch angen defnyddio'r  ffurflen drawsgludo boblogaidd "CON 29(O) Optional Enquiries of the Local Authority".

"Is the property, or any land which abuts the property, registered common land or town or village green under the Commons Registration Act 1965 or Commons Act 2006? yw geiriad Cwestiwn 22.1.

Dylai unrhyw ymholiad CON29(O) ynglyn â chwiliad tir comin gael eu cyfeirio at

Adran Pridiannau Tir Cyngor Sir Powys 

Neuadd Maldwyn,

Ffordd Hafren,

 Y Trallwng,

Powys

SY21 7AS. 

Sylwch nad yw ymholiad CON29 (O) ynglyn â chwiliad tir comin ond yn nodi a yw darn o dir neu eiddo wedi'i gofrestru fel tir comin, neu fel lawnt tref neu bentref yn y Cofrestrau Swyddogol. Os ydych am wybod a oes gan lain o dir neu eiddo hawliau pori dros unrhyw dir comin cyfagos neu gerllaw, cysylltwch â Chofrestru Tir Comin i gael y manylion. Sylwch y bydd ffi am gopïau o rannau o gofrestrau a mapiau.

Gofyn am Newid

Anfonwch eich cais yn ysgrifenedig, gan gynnwys cynllun i nodi'r tir dan sylw, cyfeirnod grid chwe-ffigwr yr Arolwg Ordnans, ac os yn bosibl, gwybodaeth am feddianwyr blaenorol y tir.

Ffioedd Ymholi am Bridiannau Tir Lleol

£22.00 yw'r ffi presennol am Ymholiad Dewisol CON29 Cwestiwn 22 ynghylch Tir Comin, a Lawntiau Tref neu Bentref, a gyflwynir ynghyd â Ffurflen Gais am chwiliad gofynnol CON29.

Ffioedd a Chostau Cofrestru Tir Comin

Darn A4/A3 o Gofrestr y Map - o leiaf £6.00

Copïau o Wybodaeth ar y Gofrestr - o leiaf £6.00 (1-5 dalen)

Ymchwilio i Wybodaeth ar y Gofrestr - o leiaf £20.00

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Powys'.

Ffioedd a Thaliadau

Am wybodaeth ar archwiliadau swyddogol o'r Gofrestr Tir Comin, edrychwch am wybodaeth ar Archwiliadau Cofrestru Tir Comin.

  • Detholiad A4/A3 o'r Gofrestr Mapiau - isafswm o £6.00
  • Copiau o Wybodaeth Gofrestru - isafswm o £6.00
  • Archwilio Gwybodaeth am y Gofrestr - isafswm o £20.00 + TAW

Cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig a chyflwyno cynllun i nodi'r tir dan sylw. Dylid gwneud taliadau trwy siec neu gyda Cherdyn Debyd/Credyd dros y ffôn.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru tir comin dan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965 oedd y 31 Gorffennaf 1970. Roedd methu â chofrestru yn golygu nad oedd y tir bellach yn lawnt tref neu bentref ar gyfer dibenion cofrestru.

Fodd bynnag, ers 1 Awst 1990, daeth yn bosibl cofrestru tir fel lawnt 'newydd' i bentref neu dref dan y 'rheol ugain mlynedd'. Mae gweithdrefnau newydd dan Adran 15 Deddf Tir Comin 2006.

Ar hyn o bryd, nid oes tâl am wneud cais.

Gwneud cais

Er mwyn diwallu'r 'rheol ugain mlynedd', rhaid i ymgeiswyr allu cynnig tystiolaeth:

  1. Fod y tir wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer hamdden gan nifer sylweddol o drigolion mewn unrhyw le neu gymdogaeth o fewn yr ardal.
  2. Mae'r defnydd hamdden a wnaed o'r tir wedi bod: gyda hawl gyfreithiol

    Mae ‘gyda hawl gyfreithiol' fel arfer yn cael ei ddehongli i olygu fod y bobl sy'n defnyddio'r tir heb ddefnyddio grym (e.e. ni fu rhaid iddynt dorri i mewn), heb ddefnyddio'r tir yn gyfrinachol a heb ofyn am ganiatâd rhywun i'w ddefnyddio.

  3. Mae'r defnydd hamdden a wnaed o'r tir wedi bod: at ddibenion chwaraeon a hamddena cyfreithlon
  4. Mae'r defnydd hamdden a wnaed o'r tir wedi bod: am gyfnod o ugain mlynedd o leiaf; ac mae'r defnydd hwnnw'n parhau hyd at ddiwrnod y cais; neu fod y cais wedi'i wneud o fewn dwy flynedd o'r dyddiad y daeth y defnydd hamdden i ben.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y meini prawf hyn yn nodiadau cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 

Rhybuddion Cofrestru Tir Comin:

Byddwn yn dweud wrthych am weithdrefnau cyfreithiol sydd ar fynd o ran cofrestrau Tir Comin a Lawntiau Trefi neu Bentrefi ar ein tudalen o'r enw 'Cofrestru tir comin - Rhybuddion cyfreithiol'.