Ystlumod

Mae 18 rhywogaeth o ystlumod yn y DG (sydd tua chwarter o rywogaethau mamaliaid Prydain gyfan) a cheir 16 o'r rhain yng Nghymru.

 

 

Er bod ystlumod yn byw yn naturiol mewn coed ac ogofâu, mae nifer wedi addasu i glwydo mewn adeiladau megis tai, eglwysi, ysguboriau, twneli a phontydd. Mae'r holl ystlumod cynhenid yn bwydo ar bryfaid ac nid ydynt yn perthyn i lygod a chnofilod eraill. Golyga hyn nad yw ystlumod sy'n clwydo mewn adeiladau yn cnoi trwy wifrau, pren, dodrefn nac eitemau eraill.

Mae cwymp sylweddol wedi bod mewn poblogaethau Prydeinig ac Ewropeaidd yn ystod y can mlynedd ddiwethaf sy'n golygu fod pob math o ystlum yn y DG a'u mannau clwydo'n cael eu diogelu'n llym gan y gyfraith.

Os ydych angen cyngor am ystlumod, mae Natural England a'r Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod wedi llunio cyfarwyddwyd i berchnogion mannau clwydo a datblygwyr a rheolwyr safleoedd, gan gynnwys cyfarwyddyd am ofynion deddfwriaeth a thrwyddedau. Mae'r Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod hefyd yn rhoi cyngor trwy'r Llinell Gymorth Genedlaethol ar Ystlumod.

Os ydych yn amau fod ystlumod yn clwydo ger lle'r ydych yn bwriadu gwneud gwaith strwythurol neu waith swnllyd iawn, codi goleuadau, tocio neu dorri coed, dylech gysylltu â Chyngor Cefn Gwlad Cymru cyn i chi ddechrau'r gwaith.   Bydd Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn rhoi cyngor i chi ar y ffordd orau o weithio.  Os dewch o hyd i unrhyw ystlumod pan fyddwch yn gweithio ar eiddo neu goeden, dylech roi'r gorau i weithio ar unwaith a chysylltu â Chyngor Cefn Gwlad Cymru am gyngor.

Os ydych angen cyngor am ystlumod mewn perthynas â chais cynllunio ewch i'r adran ymholiadau Cynllunio a Datblygu.

Clirio