Coed

Y cyngor sy'n gyfrifol am gynnal coed ar ei dir ei hun ac mae'n gallu cymryd camau i reoli'r coed ar hyd priffyrdd cyhoeddus lle mae yna berygl i ddefnyddwyr y ffyrdd. Cyfrifoldeb y perchennog neu ddeilydd y tir yw rheoli coed ar dir preifat.

Os oes gennych bryder am un o goed y cyngor neu goeden ar hyd priffordd gyhoeddus, gallwch ddweud wrthym ni amdano trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Os bydd coeden neu gangen yn cwympo dros hawl tramwy cyhoeddus, cyfrifoldeb perchennog y goeden yw symud y gangen neu'r goeden.

Cysylltwch â ni os ydych yn gweld coeden neu gangen yn creu rhwystr ar hawl tramwy. Byddwn yn cysylltu â pherchennog y goeden a gofyn iddynt symud y rhwystr o fewn amser rhesymol. Os na fyddant yn gwneud hyn, byddwn yn symud y gangen/coeden ac yn adfer ein costau oddi wrth y perchennog.

 

 

Nid oes gennym swyddog coed penodedig, ac felly ni allwn ddarparu cyngor arbenigol am iechyd coed neu goed peryglus.

Os oes gennych bryder am eich coeden eich hunan neu goeden eich cymydog (nad yw'n goeden y cyngor), dylech ofyn am gyngor arbenigol oddi wrth lawfeddyg coed profiadol ac arbenigol (tyfwr coed). Dewiswch un sy'n gyfarwydd gyda'r gofynion cyfreithiol i ddiogelu ystlumod ac adar sy'n nythu.

Mae tirfeddianwyr a phreswylwyr yn gyfrifol am reoli coed ar dir preifat.

Bydd coed o fewn Ardaloedd Cadwraeth trefi a phentrefi neu goed sy'n destun Gorchmynion Gwarchod Coed (GGC) angen caniatâd oddi wrth y Gwasanaethau Cynllunio cyn y gellir cynnal unrhyw waith arnynt.

I wybod a yw coeden o fewn ardal treftadaeth adeiliedig neu'n destun GGC, neu i ddweud wrthym am ddifrod i goeden gyda GGC, cysylltwch â Chynllunio a Rheoli Adeiladu.

Noder nad oes gan Gyngor Sir Powys gyfrifoldeb uniongyrchol dros waith sy'n effeithio ar goed a gwrychoedd a gyflawnir gan:

  • gwmnïau cyfleustodau (trydan, telegyfathrebu, dwr, nwy)
  • tirfeddianwyr preifat ar eu tir eu hunain (gan gynnwys tir wrth ymyl priffordd neu hawl tramwy cyhoeddus)
  • Llywodraeth Cynulliad Cymru, e.e. cynlluniau ffyrdd o bwys