Coed

Mae coetiroedd a choed yn rhan bwysig o dirwedd Powys.  Yn ogystal â choetiroedd llydanddail collddail brodorol mae yna ddarnau mawr o dir sydd wedi'u gorchuddio â choetiroedd coniffer masnachol sy'n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, cwmniau coedwigaeth preifat a pherchnogion tir.

Y cyngor sy'n gyfrifol am gynnal coed ar ei dir ei hun ac mae'n gallu cymryd camau i reoli'r coed ar hyd priffyrdd cyhoeddus lle mae yna berygl i ddefnyddwyr y ffyrdd.  Os oes gennych bryder am un o goed y cyngor neu am goeden sydd ar ffordd gyhoeddus gallwch roi gwybod i ni ar dudalennau Priffyrdd.  I gael gwybodaeth am goed wrth ymyl hawliau tramwy cyhoeddus ewch i dudalennau Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Cyfrifoldeb y perchennog neu ddeilydd y tir yw rheoli coed ar dir preifat.  Nid oes gan y cyngor swyddog coed penodol ac felly nid ydym yn gallu darparu cyngor arbenigol am iechyd coed nac am goed peryglus.  Os oes gennych bryder am goeden sydd gennych neu am goed eich cymydog (nad yw'n gyfrifoldeb y cyngor) dylech ofyn am gyngor arbenigwr coed (tyfwr coed).  Dewiswch un sy'n gyfarwydd â'r gofynion cyfreithiol i amddiffyn ystlumod ac adar sy'n nythu.

Bydd angen caniatâd gan Wasanaethau Cynllunio cyn y gellir gwneud unrhyw waith ar goed o fewn Ardaloedd Cadwraeth trefi a phentrefi neu sy'n cael eu gwarchod gan Orchmynion Cadw Coed.  Os ydych am wybod os yw coeden o fewn ardal treftadaeth adeiledig neu os yw'n cael ei gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed, neu os ydych am roi gwybod am ddifrod i goeden sy'n cael ei gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed, cysylltwch â'r adran Cynllunio a Rheoli Datblygu.

A fyddech gystal â nodi nad yw Cyngor Sir Powys yn gyfrifol yn uniongyrchol am unrhyw waith sy'n effeithio ar goed a gwrychoedd syn cael ei wneud gan :

  • gwmniau prif wasanaethau (trydan, telegyfathrebu, dwr, nwy)
  • perchnogion tir preifat ar eu tir eu hunain (gan gynnwys wrth ymyl priffyrdd neu hawl tramwy cyhoeddus
  • Llywodraeth Cymru e.e. prif gynlluniau ffyrdd.