Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

 

Ym mis Gorffennaf 2016 comisiynodd Partneriaeth Bioamrywiaeth Powys gwmni Environment Systems Ltd i gynnal prosiect i adolygu Cynllun Gweithredu cyfredol Cynllun Bioamrywiaeth Powys (LBAP). Cynllun Adferiad Natur Powys fydd canlyniad yr adolygiad.

 

 

Bydd Cynllun Adferiad Natur Powys yn cael ei seilio ar y data sydd ar gael yn lleol i ddarparu meysydd y gall budd-ddeiliaid cadwraeth natur ac aelodau o'r cyhoedd ledled Powys weithio arnynt mewn ardaloedd penodol.

Hyd yma, mae'r gwaith wedi cynnwys adolygiad o rywogaethau o bwysigrwydd lleol i Bowys, ac adolygiad o'r cynefin sydd ar gael a data mapiau cysylltedd er mwyn deall lle mae ein hecosystemau lled-naturiol cadarn yn bodoli ar hyno bryd, h.y. ein cyfalaf naturiol cyfredol. Mae dadansoddiad ar y gweill i ddarganfod lle mae cyfleoedd i wella cadernid ecosystemau a darparu ar gyfer ein planhigion a'n bywyd gwyllt pwysig.

Mae cysyniadau'r dadansoddiad data wedi'u seilio ar 'ddull ecosystem', ac fel y cyfryw, maen nhw wedi cynnwys dialog gyda phawb sy'n cofnodi planhigion a bywyd gwyllt ymhob cwr o Bowys. Y cam nesaf fydd casglu'r holl wybodaeth yma at ei gilydd a pharatoi Cynllun Gweithredu Cynefinoedd, a fydd yn ffurfio Cynllun Adferiad Natur Powys.

Dogfennau i'w Lawrlwytho

Cyflwyniad Gweithdy

Clirio