Bioamrywiaeth ym Mhowys

Mae tirwedd a bywyd gwyllt yn rhan o ecosystem sy'n dod â dwr ffres, bwyd a thanwydd i ni yn ogstal ag incwm o dwristiaeth a chyfleoedd am hamdden ac addysg.

Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

Rôl y Cyngor mewn cadwraeth natur

Fel awdurdod lleol mae ein gweithgareddau'n cael effaith uniongyrchol ar rywogaethau a chynefinoedd, megis rheoli tir sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd, cynllunio ar gyfer tai lleol a chynnal a chadw'r rhwydwaith ffyrdd.  Felly mae gennym rôl bwysig yn y gwaith o gynnal bioamrywiaeth.

Yn ogystal â gwella'r ffordd rydym yn rheoli'r gwaith sy'n effeithio ar rywogaethau a chynefinoedd yn barhaus, rydym hefyd yn rhan o brosiectau partneriaeth.  Mae hyn cynnwys y rheiny sydd wedi'u llunio i gyflawni targedau yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys a thrwy gefnogi cymunedau fel rhan o Bartneriaeth Amgylcheddol Powys.  Mae'r Bartneriaeth hon yn gweithio i wella'r amgylchedd i bobl Powys fel yr amlinellir yng Ngynllun Powys yn Un. 

 

 

 

Clirio